Hva vil Bjørn Tore Ødegården gjøre som fylkespolitiker i Viken ?

Viken Arbeiderparti

Viken Arbeiderparti går til valg på et solid helhetlig program som skal bringe videre det beste fra de tre gamle fylkene, samtidig som vi sammen skal ta det nye fylket videre. Fylkesvalgprogrammet kan leses her.

Selv om både jeg og Arbeiderpartiet helst hadde sett at Viken fylke ikke ble etablert, erkjenner vi at det kun er Stortinget som kan endre fylkesgrensene. Viken Arbeiderparti stiller derfor til valg for å gjøre det beste ut av Viken, så får det nye Stortinget finne ut av veien videre. Vi er ikke mindre i mot opprettelsen av dette kjempefylket nå, men vi mener det eneste ansvarlige som fylkespolitikere er å jobbe knallhardt for at denne fylkeskommunen vi ikke ønsket etablert skal gjøre det så godt som over hodet mulig. Vi stiller til valg for å være ombud for fylkets 1,2 millioner innbyggere som kan være trygge på at vi vil kjempe deres sak. Vi stiller til valg for å  kjempe for sterkere fellesskap - der alle er med - og der alle får like muligheter - i hele det nye storfylket.   

Jeg var så heldig å få delta i programkomiteen som utarbeidet forslaget til Viken Arbeiderpartis første fylkesvalgprogram. Programarbeidet var en spennende prosess som sammen med mitt arbeid som medlem av fellesnemda for etablering av Viken fylkeskommune har gitt meg godt innsyn i hvor stort og mangfoldig vårt nye fylke er.

Programkomitearbeidet ga også en fin mulighet til å vise frem og selge inn de prioriteringer og løsninger som har fungert godt i Buskerud. Spesielt hyggelig var det å ha programkomiteen samlet til heldags arbeidsmøte hjemme på Kongsberg der vi gjennom befaring og samtaler med viktige aktører fikk belyst det unike gode samarbeidet Buskerud fylkeskommune har etablert med næringslivet.

Noen utvalgte saker jeg ser på som spesielt viktig i det nye fylkestinget:

 • bidra til et innovativt næringsliv, der verdier skapes og mennesker kan realisere ideene sine.
 • bringe Vikens nærings- og kulturliv ut i verden og verden inn til Viken.
 • bygge et sømløst, effektivt og punktlig kollektivtilbud, trygge veier og gjøre det lett å reise i hele Viken.
 • kollektivkort for ungdom - reise i hele Viken til kun kr 250 i måneden.
 • Allemannsretten skal sikre at du kan bade, gå på tur og bruke naturen i hele Viken.
 • fellesskapet skal bidra med midler og tilrettelegging for kultur og idrett.
 • gratis, sunn skolemat hver dag ved de videregående skolene.
 • rett til å gå på den videregående skolen nært der du bor.
 • tett samarbeid mellom arbeidsliv og skolene, samt sterke team rundt elevene.
 • kontrollere utslipp gjennom klimabudsjett- og regnskap, bygge klimavennlige byer og tettsteder.
 • alle deler av Viken, både bygd og by, skal oppleve seg som like relevant.

Noen utvalgte lokale saker fra min region (Kongsberg og Numedal) som jeg ser på som spesielt viktig i det nye fylkestinget:

Utdanning, Kongsbergmodellen for samarbeid mellom videregående skole og arbeidsliv bør utvides og utvikles, vedtatt skoplebyggoppgradering og nybygg for Kongsberg Videregående skole må ferdigstilles, bredden i skoletilbudet i Kongsberg og Numedal bør opprettholdes og justeres fortløpende i forhold til arbeidslivets behov, Numedal videregående skoles spesielle utfordringer knyttet til elevgrunnlag og klasseløsninger for å opprettholde et bredt tilbud må ivaretas også i den nye fylkeskommunen,  Fagskolen Tinius Olsen må sikres like gode arbeidsvilkår i den nye fylkeskommunen som den nå har i Buskerud. Fylkeskommunen må støtte opp om tiltak som kan styrke USN på Kongsberg.

Samferdsel, To tog i timen, og en time med tog fra Kongsberg til Oslo, kollektivtilbudet i regionen bør samordnes og styrkes, utvidet tilbud om tilkallingstransport i distriktene, fylkesveiene våre må vedlikeholdes og utvikles, ny Grettefoss bru og funksjonell løsning for "hyttetrafikken" gjennom Kongsberg til Numedal, utrede fremtidige muligheter for forbindelse Hokksund - Lampeland, fortsatt bruk av Kongsberg som testarena for ny samferdselsteknologi - selvkjørende kjøretøyer, tilkallingstransport osv. 

Næringsutvikling, Viken fylkeskommune må ta i mot stafettpinnen fra Buskerud fylkeskommune og sørge for at fylkeskommunen også i framtida er Kongsbergindustriens beste venn som døråpner og tilrettelegger. Sørge for at det tunge etablerte innovasjonsmiljøene i Kongsberg, sammen med miljøene i Halden og Kjeller blir brukt som motorer i arbeidet med å styrke og utvikle innovasjonsmiljøet i hele Viken. Kongsbergklyngen må få sin rettmessige plass i den nye fylkeskommunens næringsplan. Tilrettelegge for kultur- og opplevelsesnæring som kan styrke reiseliv og attraktitet, tilrettelegge for fritidsinnbyggerne som har hytter og som ønsker seg hytter i vår region. Støtte opp om utvikling av Kongsberg og Kongsbergregionen som testarena for ny teknologi, herunder støtte til etablering av testarenaen for autonome kjøretøyer - Telemark Ring.

Kultur, styrke fylkeskommunens støtte til Kongsberg Jazzfestival, støtte opp om viktig museumsutvikling og bygningsverntiltak, støtte arbeidet for at kulturminnene i gruveåsen blir ivaretatt og aktivt brukt som ressurs for turisme, opplevelser og kunnskapsformidling, støtte strenge plankrav som tar vare på Kongsberg by sin historie og identitet.

Tannhelse, et godt desentralisert tilbud, og en lokal tannlegevaktordning med god tilgjengelighet for innbyggere og fritidsinnbyggere i Kongsberg og Numedal.

Bjørn Tore Ødegården

Fylkestingskandidat nr. 10, Viken Arbeiderparti