Hva vil Bjørn Tore Ødegården gjøre som fylkespolitiker i Viken og Buskerud?

 

 

Nå bygger vi nye Buskerud fylkeskommune. Arbeiderpartiets representanter fra Buskerud legger i dette arbeidet til grunn følgende viktige føringer: Buskerud Arbeiderpartis representantskapsvedtak om deling av Viken og Buskerud Arbeiderpartis årsmøtevedtak 2022:  

 

Styrk fylkene!

Buskerud Arbeiderparti er opptatt av et sterkt, regionalt og folkevalgt nivå som bidrar til helhetlig utvikling og tjenestetilbud. Fylkenes rolle som samfunnsutvikler med blant annet ansvar for utdanning, veier, kollektiv, kultur, mangfold, miljø og næringsutvikling er viktig at sikres rammer og oppgaver som gjør det mulig for fylkene å utvikle seg i årene fremover. 

Buskerud fylkeskommune ble mot flertallet i fylkestinget og mot Buskerud arbeiderpartiet stemmer slått sammen med Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune. Dette ble gjort uten betydelig styrking av oppgavene og er en konstruksjon som allerede og for fremtiden vill ført til større og større grad av sentralisering. Nå er Viken besluttet oppløst og i 2024 opprettes et nytt Buskerud fylke. Dette mener Buskerud AP er viktig og riktig. Nå må vi sikre en god start på fylke gjennom styrking av det regionale nivået og overføring av oppgaver fra staten.

Arbeiderpartiet mener det er riktig med tre forvaltningsnivåer som sikrer at oppgaver kan løses nærmest mulig folk, derfor må vi unngå en debatt om fylket og oppgaver som bærer preg av å sette forvaltningsnivåer opp mot hverandre og et ensidig fokus på kostnadsspørsmål. Dette gjør at visjon og formål med det fylkeskommunale forvaltningsnivået drukner. Buskerud Arbeiderparti mener vi må løfte debatten og definere oppgaver og ansvar for framtidas fylker. Fylkeskommunens formål må tydeliggjøres. Buskerud Arbeiderparti mener det viktigste formålet er å skape en meningsfylt arena for økt politisk styring av samfunnsutviklingen. Gjennom samhandling og koordinering av nivåer og sektorer i offentlig og privat virksomhet, må det legges til rette for en bærekraftig utvikling, med fokus på verdiskapning og innovasjon over hele landet. 

Næringsutvikling og verdiskapning er et av fylkeskommunens aller viktigste utviklingsoppgave. Kommunene blir ofte for små i dette bildet, staten for fjern. Undersøkelser viser at Norge ligger på verdenstoppen i innovasjon innen flere av de næringskluster som regnes som viktige og framtidsrettede, mens vi står til stryk når det gjelder kommersialisering av nye idéer og produkter. De forsvinner i stedet til utlandet og realiseres der. Å sikre gode rammer for regional samskaping og utvikling øker muligheten for å ta hele landet i bruk og å skape utvikling tilpasset styrkene i hver enkelt region. 

Fremtidens arbeidsplass og kompetanseutvikling er viktig områder for regionalt utviklingsarbeid. Fagskole, voksenopplæring og ikke minst ansvaret for de videregående skolene er viktige ansvarsområder for å sørge for kompetanse i fylkene.

Buskerud Arbeiderparti mener regional planlegging må vitaliseres. Det viktigste er ikke hvilke områder regionen har egen beslutningsmyndighet på, men hvordan den evner å koordinere beslutninger på flere nivåer og å se på tvers av sektorer. Og at den sikres rom og myndighet til å følge opp samfunnsutviklingen på tvers av nivåer og sektorer. Vi står i en grønn omstilling der små og store tiltak blir viktige i årene fremover. Her blir planer der tre nivåer klarer å jobbe sammen viktig for å sikre god utvikling og fremgang. 

Gjennom å legge koordineringsansvaret til det politisk valgte regionnivået kan den politiske dialogen (gjen)opprettes i ubrutt linje. Nedenfra og opp er den viktigste retningen, men den bør selvsagt også benyttes den andre veien. Slikt arbeid stiller dette noen krav til Storting og regjering. 

Derfor vil Buskerud Arbeiderparti at: 

 • Fylkeskommunene vår en rolle som koordinerende regional utviklingsaktør med ansvar for regional utvikling med næringsutvikling, lokal verdiskaping, miljø og klima er ekstra viktig fokusområder. Dette innebærer en demokratireform der makt flyttes fra statlige sektormyndigheter til politisk valgte organer
 • Overføre mer ansvar for virkemiddelaktører som retter seg mot små- og mellomstore bedrifter, fra staten til fylkeskommunene. 
 • Styrke de statlige overføringene til eksisterende næringsrettede virkemiddelapparat som ligger under fylkeskommunene. 
 • Gi fylkeskommunene økt ansvar for arbeidet med etter- og videreutdanning innen videregående opplæring og fagskole.
 • Opprette flere prosjekter basert på “Kongsbergmodellen,” hvor fylkeskommuner mottar statlige insentiver for å inngå offentlig- privat samarbeid for yrkesopplæring.  
 • Utrede fylkeskommunen som koordinerende forvaltningsorgan for regional beredskap. 
 • Større koordineringsansvar og beslutningsmyndighet for samferdsel, enten manglende framkommelighet skyldes manglende tilbud eller manglende kapasitet. Framkommelighet handler om folk og gods og IKT, vei, bane og sjø. Økt regional beslutningsmyndighet vil i mange tilfeller være en selvfølgelighet, men uansett vil det være deler av dette som fortsatt ligger i statsetatene. En god koordinering blir helt vesentlig, uansett hvor mye regionene selv skal bestemme.
 • Større virkemidler knyttet til andre områder som kultur, mangfold miljø og klima som sikrer at fylkeskommunen kan være en god regional utvikler for viktig arbeid på tvers av sektor. 
 • Sikre økonomiske rammer som sikrer gode tjenester i hele fylket

Før valget i 2019 var dette mitt hovedbudskap i valgkampen: 

Viken Arbeiderparti går til valg på et solid helhetlig program som skal bringe videre det beste fra de tre gamle fylkene, samtidig som vi sammen skal ta det nye fylket videre. Fylkesvalgprogrammet kan leses her.

Selv om både jeg og Arbeiderpartiet helst hadde sett at Viken fylke ikke ble etablert, erkjenner vi at det kun er Stortinget som kan endre fylkesgrensene. Viken Arbeiderparti stiller derfor til valg for å gjøre det beste ut av Viken, så får det nye Stortinget finne ut av veien videre. Vi er ikke mindre i mot opprettelsen av dette kjempefylket nå, men vi mener det eneste ansvarlige som fylkespolitikere er å jobbe knallhardt for at denne fylkeskommunen vi ikke ønsket etablert skal gjøre det så godt som over hodet mulig. Vi stiller til valg for å være ombud for fylkets 1,2 millioner innbyggere som kan være trygge på at vi vil kjempe deres sak. Vi stiller til valg for å  kjempe for sterkere fellesskap - der alle er med - og der alle får like muligheter - i hele det nye storfylket.   

Jeg var så heldig å få delta i programkomiteen som utarbeidet forslaget til Viken Arbeiderpartis første fylkesvalgprogram. Programarbeidet var en spennende prosess som sammen med mitt arbeid som medlem av fellesnemda for etablering av Viken fylkeskommune har gitt meg godt innsyn i hvor stort og mangfoldig vårt nye fylke er.

Programkomitearbeidet ga også en fin mulighet til å vise frem og selge inn de prioriteringer og løsninger som har fungert godt i Buskerud. Spesielt hyggelig var det å ha programkomiteen samlet til heldags arbeidsmøte hjemme på Kongsberg der vi gjennom befaring og samtaler med viktige aktører fikk belyst det unike gode samarbeidet Buskerud fylkeskommune har etablert med næringslivet.

Noen utvalgte saker jeg ser på som spesielt viktig i det nye fylkestinget:

 • bidra til et innovativt næringsliv, der verdier skapes og mennesker kan realisere ideene sine.
 • bringe Vikens nærings- og kulturliv ut i verden og verden inn til Viken.
 • bygge et sømløst, effektivt og punktlig kollektivtilbud, trygge veier og gjøre det lett å reise i hele Viken.
 • kollektivkort for ungdom - reise i hele Viken til kun kr 250 i måneden.
 • Allemannsretten skal sikre at du kan bade, gå på tur og bruke naturen i hele Viken.
 • fellesskapet skal bidra med midler og tilrettelegging for kultur og idrett.
 • gratis, sunn skolemat hver dag ved de videregående skolene.
 • rett til å gå på den videregående skolen nært der du bor.
 • tett samarbeid mellom arbeidsliv og skolene, samt sterke team rundt elevene.
 • kontrollere utslipp gjennom klimabudsjett- og regnskap, bygge klimavennlige byer og tettsteder.
 • alle deler av Viken, både bygd og by, skal oppleve seg som like relevant.

Noen utvalgte lokale saker fra min region (Kongsberg og Numedal) som jeg ser på som spesielt viktig i det nye fylkestinget:

Utdanning, Kongsbergmodellen for samarbeid mellom videregående skole og arbeidsliv bør utvides og utvikles, vedtatt skoplebyggoppgradering og nybygg for Kongsberg Videregående skole må ferdigstilles, bredden i skoletilbudet i Kongsberg og Numedal bør opprettholdes og justeres fortløpende i forhold til arbeidslivets behov, Numedal videregående skoles spesielle utfordringer knyttet til elevgrunnlag og klasseløsninger for å opprettholde et bredt tilbud må ivaretas også i den nye fylkeskommunen,  Fagskolen Tinius Olsen må sikres like gode arbeidsvilkår i den nye fylkeskommunen som den nå har i Buskerud. Fylkeskommunen må støtte opp om tiltak som kan styrke USN på Kongsberg.

Samferdsel, To tog i timen, og en time med tog fra Kongsberg til Oslo, kollektivtilbudet i regionen bør samordnes og styrkes, utvidet tilbud om tilkallingstransport i distriktene, fylkesveiene våre må vedlikeholdes og utvikles, ny Grettefoss bru og funksjonell løsning for "hyttetrafikken" gjennom Kongsberg til Numedal, utrede fremtidige muligheter for forbindelse Hokksund - Lampeland, fortsatt bruk av Kongsberg som testarena for ny samferdselsteknologi - selvkjørende kjøretøyer, tilkallingstransport osv. 

Næringsutvikling, Viken fylkeskommune må ta i mot stafettpinnen fra Buskerud fylkeskommune og sørge for at fylkeskommunen også i framtida er Kongsbergindustriens beste venn som døråpner og tilrettelegger. Sørge for at det tunge etablerte innovasjonsmiljøene i Kongsberg, sammen med miljøene i Halden og Kjeller blir brukt som motorer i arbeidet med å styrke og utvikle innovasjonsmiljøet i hele Viken. Kongsbergklyngen må få sin rettmessige plass i den nye fylkeskommunens næringsplan. Tilrettelegge for kultur- og opplevelsesnæring som kan styrke reiseliv og attraktitet, tilrettelegge for fritidsinnbyggerne som har hytter og som ønsker seg hytter i vår region. Støtte opp om utvikling av Kongsberg og Kongsbergregionen som testarena for ny teknologi, herunder støtte til etablering av testarenaen for autonome kjøretøyer - Telemark Ring.

Kultur, styrke fylkeskommunens støtte til Kongsberg Jazzfestival, støtte opp om viktig museumsutvikling og bygningsverntiltak, støtte arbeidet for at kulturminnene i gruveåsen blir ivaretatt og aktivt brukt som ressurs for turisme, opplevelser og kunnskapsformidling, støtte strenge plankrav som tar vare på Kongsberg by sin historie og identitet.

Tannhelse, et godt desentralisert tilbud, og en lokal tannlegevaktordning med god tilgjengelighet for innbyggere og fritidsinnbyggere i Kongsberg og Numedal.

Bjørn Tore Ødegården

Fylkestingskandidat nr. 10, Viken Arbeiderparti