Nå lager vi program for Nye Buskerud

Nå lager vi program for Nye Buskerud

Bjørn Tore Ødegården

Hva er viktig for deg i nye Buskerud?  På nettsiden dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode, dette er en fin måte og komme med innspill til programarbeidet i Buskerud Arbeiderparti.

Etableringen av Buskerud Fylke er en stor jobb. Med nytt partiprogram skal vi egge rammene for hvordan Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye Buskerud. Programkomiteen består av:

 • Leder – Mons- Ivar Mjelde – Ringerike
 • Tonje Kristensen – Drammen
 • Bjørn Tore Ødegården – Kongsberg
 • Anne Hov Hilleren – Øvre Eiker
 • Christian Ihlen Brunborg – Gol
 • Signe Høie – Lier
 • Gunhild Versland – Modum
 • LO – Petter Dreier
 • AUF -Johnny Ho

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse?

Fra Fellesforbundet Avd. 056 Oslo og Omegn Bussarbeiderforening har jeg mottatt melding vedrørende spesialtransport i Follo – området. Fellesforbundet forteller at Ruter i forbindelse med anbud for spesialtransport i Follo-området mener at det ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse når nåværende operatør Minibuss 24/7 tapte anbudet og oppdraget overføres til Oslo Taxibuss og Unibuss Tur.

Dvs. at sjåførene innenfor dette området må søke på jobbene sine på nytt. Samtidig vil passasjerer som er helt avhengige av å ha faste sjåfører å forholde seg til hver dag plutselig få en ny reisehverdag.

Dette reiser flere spørsmål om Ruter, på vegne av Viken fylkeskommune, opptrer på en måte som er innenfor gjeldende lov og innenfor det oppdraget som er gitt Ruter av Viken fylkeskommune når det gjelder anskaffelse av transporttjenester.

I den forbindelse har jeg bedt fylkesrådet i Viken fylkeskommune besvare følgende skriftlige spørsmål:

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse (Arbeidsmiljøloven)?

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter, og hvis ikke, hva vil fylkesrådet gjøre for å få Ruter til å opptre i tråd med fylkesrådets oppdrag?

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.

Sjåførsikkerhet og stillingsstørrelser i kollektivtrafikken

Fylkestinget i Viken vedtok 17.02.2021 den såkalte Viken-modellen med seriøsitets-bestemmelser for et anstendig arbeidsliv. Bestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i bygg-, anlegg- og renholdsbransjen samt å fremme ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere. Seriøsitets-bestemmelsene skal også legge til rette for rekruttering til bygg- og anleggsfagene samt bedre kvalitet og produktivitet.

Den vedtatte Viken-modellen er en viktig brikke i oppfølgingen av fylkesrådets politiske plattform der det heter: Vi vil utvikle en Vikenmodell for innkjøp og anbud, og utvide den til å gjelde flere sektorer. Det skal stilles krav til faste ansettelser, krav om faglærte hånd-verkere, lærlinger, færre ledd med underleverandører og andre krav om åpenhet og innsyn.

I fylkesrådets politiske plattform heter det også at: Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som involverer partene og som lytter til de berørte når endringer skal skje. Fylkesrådet vil som hovedregel at fylkeskommunen skal lyse ut og ansette i hele, faste stillinger.

Drift av kollektivtrafikken i Viken er organisert gjennom selskapene Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk, som i henhold til konkurranseregelverket jevnlig setter rute-produksjonen ut på anbud. På denne måten er Viken fylkeskommune, gjennom selskapene som organiserer kollektivtrafikken, og de anbudsbetingelser som stilles ansvarlig for arbeidsforholdene for svært mange bussjåfører.

Undertegnede mener det er på tide å sette sterkere fokus på bussjåførenes arbeidsvilkår, og at Viken fylkeskommune gjennom sine kollektivselskaper sørger for at de anbudene som lyses ut ivaretar bussjåførenes interesser i tråd med Viken fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk.

I denne sammenhengen kan det være mange forhold som bør belyses og jobbes videre med, men jeg vi i dette spørsmålet utfordre fylkesrådet til å klarlegge særlig to områder. Stillingsstørrelser og sjåførsikkerhet.

Fra fagbevegelsen i Buskerud har jeg mottatt bekymringsmeldinger knyttet til at det innenfor de tre kollektivselskapene i Viken fylkeskommune er forskjellig praksis knyttet til anbudenes krav til sikkerhet for sjåførene i det bussmateriellet som inngår i anbuds-konkurransen.

Det uttrykkes videre sterk bekymring fra fagbevegelsens representanter når det gjelder stadig større bruk av deltidsstillinger i kollektivtrafikken, som følge av at anbudene fra kollektivselskapene ikke setter nødvendige krav til operatørene når det gjelder heltidskultur i tråd med Viken fylkeskommunes vedtatte målsettinger. Denne utviklingen er negativ for den enkelte deltidsansatte som ønsker fullt arbeid, bidrar til å svekke kvalitet og sikkerhet og ikke minst bidrar en økt deltidskultur til at det blir vanskeligere å rekruttere sjåfører.

Ulik praksis når det gjelder krav til sjåførsikkerhet og et anbudsregime som legger til rette for flere deltidssjåfører er noe Viken fylkeskommune ikke kan være bekjent av.

Med denne bakgrunn har jeg stilt fylkesrådet følgende skriftlige spørsmål:

 1. Hva er status for arbeidet med sjåførsikkerheten i kollektivtrafikken i Viken?
 2. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier stiller strenge nok krav til sjåførsikkerhet i bussmateriellet som skal benyttes?
 3. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.