Vikenmonsteret tøyles i rødgrønn retning!

Vikenmonsteret tøyles i rødgrønn retning!

Bjørn Tore Ødegården

Ap, Sp, MDG og SV presenterer i dag en politiske plattform for historiens første fylkesråd i Viken.  Et dokument som er tydelig rødt, grønt, og bra for hele Viken. 

 

Viken er en kunstig konstruksjon for utøvelse av politikk innen de fleste av fylkeskommunens ansvarsområder. Tre fylker med betydelige kultur og interesseforskjeller blir ett fra 2020 som følge av at H, Frp, Krf og V trosset folkeviljen og Ap sine representanter i fylkesting og storting og slo sammen Akershus, Buskerud, Østfold. 

 

Vi i Ap ville ikke Viken. Men vi vil Viken vel. Fylkesrådets politiske plattform består av 25 sider med offensiv politikk for bærekraftig vekst og positiv utvikling i hele det nye storfylket. Kongsberg og Numedals interesser er etter min vurdering godt ivaretatt. 

 

Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Samarbeid med arbeidslivet blinkes ut som en av de viktigste satsingsområdene. Det betyr at den suksessrike Buskerudmodellen for samarbeid med arbeidslivet for tilpasse yrkesfagutdanningen til arbeidslivets behov, og den vellykkede Kongsbergmodellen for tett samarbeid mellom arbeidsliv og videregående skole om læringsarenaer ute i bedrift blir viktige inspirasjonskilder for fylkesrådets arbeid. 

 

Framtida til Numedal videregående skole er lys som følge av at det rødgrønne fylkesrådet vil satse på en desentralisert skolestruktur. Elevene skal sikres arbeidsro gjennom nærskoleprinsippet, en gjennomføringsgaranti, og trygghet for lærlingeplass. Fagskolen Tinius Olsen går en spennende tid i møte når fagskoletilbudet aktivt skal utvikles videre i tett samhandling med arbeidslivet.

 

Fylkeskommunen vil være Kongsbergindustriens beste venn som døråpner og tilrettelegger.  Fylkesrådet vil i samarbeid med næringslivet, fagbevegelsen, kommunene, frivilligheten og andre gode krefter som ønsker å drive utviklingen fremover legge til rette for flere grønne arbeidsplasser, og sikre at arealene i Viken forvaltes på en måte som ikke bygger ned natur eller matjord. Fylkesrådet vil som følge av dette bidra til å stoppe vindturbinparkområdet som er foreslått lokalisert i Kongsberg.

 

Fylkesrådet vil satse på gode vilkår for  frivilligheten, kultur- og opplevelsesnæringen slik at reiseliv, tilhøringhet og attraktivitet styrkes. 

 

Fylkesrådet vil ha et ordnet arbeidsliv. Det skal utvikles en «Vikenmodell» for innkjøp og anbud, med krav til faste ansettelser, krav om faglærte håndverkere, lærlinger, færre ledd med underleverandører og andre krav om åpenhet og innsyn.

Krafteiersakpet i Viken skal ikke privatiseres, og energiselskapene skal utvikles til fellesskapets beste.

Tannhelsetjenesten skal tilby desentraliserte tjenester i hele fylket. Det skal gjennomføres forsøk der tannhelsetjenesten har ambulerende tilbud i kommuner uten fast tannlegekontor og med lange reiseavstander.

Fylkesrådet ser det som et politisk ansvar å organisere kollektivtransporten, og er helt tydelig på at buss, ferge, bane og andre deler av offentlig kommunikasjon som fylkeskommunen rår over, skal være i fellesskapets eie. Raskest mulig skal det etablere et felles billettsystem for Viken og Oslo. 

Fylkesrådet vil bidra til et skikkelig kollektiv- og samferdselstilbud i distriktene. Distriktene skal sikres et bedre taxitilbud gjennom offensiv bruk av enerettsmodell der det er ønskelig og mulig.

Fylkesrådets samarbeidsplattform er full av viktige veivalg og prioriteringer som vil påvirke hverdagen til fylkets 1,2 millioner innbyggere. Som en av to rødgrønne fylkestingsrepresentanter fra Kongsbergregionen er jeg glad for at Viken fylkeskommune skal styres i en retning, og med et verdigrunnlag som ivaretar Kongsberg og Numedals viktigste interesser i fylkespolitikken på en god måte!

 

Bjørn Tore Ødegården

fylkestingsrepresentant, Viken Arbeiderparti

Plattformen i sin helhet publiseres på www.viken.arbeiderpartiet.no 01.10.2019

Oppdrag utført (og i dag svinget jeg Viken – klubba igjen, antagelig for siste gang :)

Oppdrag utført (og i dag svinget jeg Viken – klubba igjen, antagelig for siste gang :)

Bjørn Tore Ødegården Bjørn Tore Ødegården, fylkeshuset Sarpsborg, 29.08.2019

Oppdrag utført!

I dag ble det satt punktum for en rar prosess. Fellesnemda og partssammensatt utvalg for etablering av Viken fylkeskommune hadde sine siste ordinære møter før innbyggerne i det nye “monsterfylket” går til valgurnene og velger tidenes første fylkesting i Viken.

Som fungerende leder i partssammensatt utvalg svinget jeg møtelederklubba til Viken i dagens møte. Viken Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat Roger Ryberg hadde nok gjerne sett at jeg puttet klubba i sekken og overrakte den til han, men jeg håper han i stedet får den klubba av velgerne gjennom deres stemmegivning ved fylkestingsvalget 9. september. Roger er en god og erfaren kandidat, som vil bli en flott fylkesordfører for det nye storfylket.

Oppdraget som en av Buskeruds representanter i fellesnemda og som nestleder i partssammensatt utvalg har vært en krevende, spennende og ikke minst lærerik politisk reise!

Vi ville jo ikke Viken fylke vi i Arbeiderpartiet. Verken i Stortinget eller i fylkestingene. Men når stortingsflertallet ( H, Frp, V og Krf ) ved gjentatte anledninger stadfestet vedtaket om tvangssammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud fylker, mot innbyggernes og fylkestingenes vilje og anbefaling, var jeg ikke i tvil om at det var min fordømte plikt å stille opp for å bidra til Viken fylkeskommune blir så bra som mulig. ( Og bedre enn hva jeg fryktet og advarte mot i debatten om regionreformen. )

I partssammensatt utvalg møtes representanter for de ansattes organisasjoner, administrativ ledelse og politisk ledelse for å drøfte saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Og jeg kan love dere at det er mange slike “forhold” å tenke på og drøfte når tre fylker skal smeltes sammen med tvang!

Gjennom intense drøftinger samlet fellesnemda seg ganske raskt om en raus ordning der de ansattes organisasjoner ble imøtekommet med betydelige ressurser til å oppbemanne sin deltagelse i omstillingsarbeidet. Det var et klokt valg.

For i dag kunne partssammensatt utvalg oppsummere den mest omfattende omstillingsprosessen i kommunal sektor (målt i berørte ansatte). Ord og formuleringer som, god prosess, god dialog, fleksibilitet og effektivitet, god samhandling med prosjektorganisasjonen var formuleringer som gikk igjen i det formelle og uformelle ordskiftet mellom de ansattes representanter, administrasjonen og politisk ledelse. 

Hvem hadde trodd det når vi var i startblokkene, jeg tenker blant annet tilbake til tidligere møter på Kongsberg og Fornebu tidlig i prosessen? Ikke jeg i hvertfall.

Så i fellesnemdas møte følte jeg behov for å gi uttrykk for at denne reisen, en ekstremt krevende omstillingsprosess, tvunget igjennom av Stortinget, så langt har gått overraskende godt. Fordi alle involverte, ansatte, ansattes organisasjoner, samarbeidspartnere, administrasjon og politisk ledelse (tverrpolitisk) har lagt sjela si i å gjøre det beste ut av situasjonen. Å gjennomføre ferden i åpen og tett dialog, med respekt og tanken om at alle vil det beste for innbyggerne og de ansatte som blir berørt av prosessen.

I fellesnemda benyttet jeg anledningen til å berømme de ansattes organisasjoner, og verneombudene for utvist egnasjement og grundig arbeid inn mot partssammensatt utvalg. Jeg benyttet også anledningen til å berømme hovedprosjektleder og hans team, for den fantastiske innsatsen de har lagt ned så langt i arbeidet med å tvangssmelte tre fylkeskommuner inn i en ny felles form. Det er imponerende hvordan man har klart å skape en positiv samhandlingskultur med de ansatte.

Sammen har vi fått norgeshistoriens største organisasjonsendringsprosjekt i kommunal sektor på skinner. Alle har vært med. Også vi som ikke ville Viken. Så gjenstår det å se om det nye fylkestinget tar Viken fylkeskommune i en retning som gjør de advarslene og den skepsisen vi Viken – motstanderne har hatt mot monsterfylket til skamme. En god forsikring mot skuffelse og for suksess er å bruke Viken Arbeiderpartis stemmeseddel ved fylkestingsvalget 🙂