Bjørn Tore Ødegården, f.1970, fra Kongsberg, fylkespolitiker for Arbeiderpartiet i Viken, leder av samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune.

VIKEN.monster er min blogg fra arbeidet som fylkespolitiker for Arbeiderpartiet

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse?

Fra Fellesforbundet Avd. 056 Oslo og Omegn Bussarbeiderforening har jeg mottatt melding vedrørende spesialtransport i Follo – området. Fellesforbundet forteller at Ruter i forbindelse med anbud for spesialtransport i Follo-området mener at det ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse når nåværende operatør Minibuss 24/7 tapte anbudet og oppdraget overføres til Oslo Taxibuss og Unibuss Tur.

Dvs. at sjåførene innenfor dette området må søke på jobbene sine på nytt. Samtidig vil passasjerer som er helt avhengige av å ha faste sjåfører å forholde seg til hver dag plutselig få en ny reisehverdag.

Dette reiser flere spørsmål om Ruter, på vegne av Viken fylkeskommune, opptrer på en måte som er innenfor gjeldende lov og innenfor det oppdraget som er gitt Ruter av Viken fylkeskommune når det gjelder anskaffelse av transporttjenester.

I den forbindelse har jeg bedt fylkesrådet i Viken fylkeskommune besvare følgende skriftlige spørsmål:

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse (Arbeidsmiljøloven)?

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter, og hvis ikke, hva vil fylkesrådet gjøre for å få Ruter til å opptre i tråd med fylkesrådets oppdrag?

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.

Sjåførsikkerhet og stillingsstørrelser i kollektivtrafikken

Fylkestinget i Viken vedtok 17.02.2021 den såkalte Viken-modellen med seriøsitets-bestemmelser for et anstendig arbeidsliv. Bestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i bygg-, anlegg- og renholdsbransjen samt å fremme ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere. Seriøsitets-bestemmelsene skal også legge til rette for rekruttering til bygg- og anleggsfagene samt bedre kvalitet og produktivitet.

Den vedtatte Viken-modellen er en viktig brikke i oppfølgingen av fylkesrådets politiske plattform der det heter: Vi vil utvikle en Vikenmodell for innkjøp og anbud, og utvide den til å gjelde flere sektorer. Det skal stilles krav til faste ansettelser, krav om faglærte hånd-verkere, lærlinger, færre ledd med underleverandører og andre krav om åpenhet og innsyn.

I fylkesrådets politiske plattform heter det også at: Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som involverer partene og som lytter til de berørte når endringer skal skje. Fylkesrådet vil som hovedregel at fylkeskommunen skal lyse ut og ansette i hele, faste stillinger.

Drift av kollektivtrafikken i Viken er organisert gjennom selskapene Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk, som i henhold til konkurranseregelverket jevnlig setter rute-produksjonen ut på anbud. På denne måten er Viken fylkeskommune, gjennom selskapene som organiserer kollektivtrafikken, og de anbudsbetingelser som stilles ansvarlig for arbeidsforholdene for svært mange bussjåfører.

Undertegnede mener det er på tide å sette sterkere fokus på bussjåførenes arbeidsvilkår, og at Viken fylkeskommune gjennom sine kollektivselskaper sørger for at de anbudene som lyses ut ivaretar bussjåførenes interesser i tråd med Viken fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk.

I denne sammenhengen kan det være mange forhold som bør belyses og jobbes videre med, men jeg vi i dette spørsmålet utfordre fylkesrådet til å klarlegge særlig to områder. Stillingsstørrelser og sjåførsikkerhet.

Fra fagbevegelsen i Buskerud har jeg mottatt bekymringsmeldinger knyttet til at det innenfor de tre kollektivselskapene i Viken fylkeskommune er forskjellig praksis knyttet til anbudenes krav til sikkerhet for sjåførene i det bussmateriellet som inngår i anbuds-konkurransen.

Det uttrykkes videre sterk bekymring fra fagbevegelsens representanter når det gjelder stadig større bruk av deltidsstillinger i kollektivtrafikken, som følge av at anbudene fra kollektivselskapene ikke setter nødvendige krav til operatørene når det gjelder heltidskultur i tråd med Viken fylkeskommunes vedtatte målsettinger. Denne utviklingen er negativ for den enkelte deltidsansatte som ønsker fullt arbeid, bidrar til å svekke kvalitet og sikkerhet og ikke minst bidrar en økt deltidskultur til at det blir vanskeligere å rekruttere sjåfører.

Ulik praksis når det gjelder krav til sjåførsikkerhet og et anbudsregime som legger til rette for flere deltidssjåfører er noe Viken fylkeskommune ikke kan være bekjent av.

Med denne bakgrunn har jeg stilt fylkesrådet følgende skriftlige spørsmål:

 1. Hva er status for arbeidet med sjåførsikkerheten i kollektivtrafikken i Viken?
 2. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier stiller strenge nok krav til sjåførsikkerhet i bussmateriellet som skal benyttes?
 3. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.

Skoleskyss i Viken – fylkestinget 17. juni 2021

Ny regional tømmerhavn

45/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om regional plan for lokalisering av framtidas tømmerhavn

Nummer: 45/2021

Dato innsendt: 20.04.2021

Dato besvart: 03.05.2021

Skognæringen, NHO og LO har vært tydelige på at de forventer at myndighetene bidrar med langsiktig og forutsigbar tilrettelegging for verdiskaping på trevirke, blant annet gjennom tilgang til god og effektiv infrastruktur for transport.

Skognæringen står for en betydelig verdiskaping i Viken og det er tung industriell satsing med fokus på tømmer som råstoff i fylket vårt. Det er et betydelig potensial for økt verdiskaping på tømmerstokken i fremtiden forutsatt nødvendig tilrettelegging. I et klima, miljø- og sysselsettingsperspektiv bør tilrettelegging for økt verdiskaping på tømmerstokken være et høyt prioritert område for Viken fylkeskommune.

Lierstranda tømmerhavn har en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder. Denne kapasiteten står i fare for å bortfalle som følge av at Lier kommune har planer om å etablere deler av den såkalte Fjordbyen på det arealet som i dag brukes til tømmerhavn.

Berørte næringsinteresser er naturligvis utålmodige når det gjelder en avklaring på denne usikre situasjonen, og en sak vedrørende regional plan for lokalisering av tømmerhavn i DrammensOslofjorden var en av de siste sakene som ble behandlet i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune før fylkessammenslåingen 01.01.2020.

Mine spørsmål til fylkesrådet i sakens anledning er:

 1. Hva har fylkesrådet gjort for å følge opp intensjonene i saken fra Buskerud fylkeskommune vedrørende en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- / Oslofjorden?
 2. Har fylkesrådet planer om nye initiativ i sakens anledning?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim

Lierstranda tømmerhavn er viktig for skognæringen. Her skipes tømmer fra skog som vokser i hele 70 kommuner på Østlandet. Som Ødegården peker på har Lier kommune planer om etablering av Fjordbyen etter at de fikk godkjent endret arealbruk ved vedtak av kommuneplanens arealdel i Miljøverndepartementet i 2013.

Buskerud fylkesting initierte et regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/ Oslofjorden i 2018. I arbeidet med den regionale planen ble tre lokaliteter utredet. Dette var Holmen i Drammen, Juve i daværende Svelvik kommune og Storsand i Hurum. Utredningene falt ned på tre alternative løsninger:

 • Alternativ 1: Holmen i Drammen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
 • Alternativ 2a: Juve i Svelvik, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
 • Alternativ 2b: Juve, i samspill med Holmen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn

Dette arbeidet ble ikke sluttført av Buskerud fylkeskommune i 2019 og fylkesutvalget i Buskerud gjorde et anmodningsvedtak om at Viken fylkeskommune tok opp igjen planarbeidet. Buskerud fylkeskommune var ikke regional planmyndighet for den aktuelle lokasjonen i Svelvik på det tidspunktet. Samtidig virket lokaliseringsspørsmålet fastlåst ved at ingen ønsket lokalisering av tømmerhavn i sin kommune. Dette gjorde at den regionale planen ikke ble sluttført.

Sammen med fylkesråd for samferdsel har jeg hatt møte med politisk ledelse i både Drammen og Lier kommuner. Jeg opplever ikke at vi er nær et svar på løsning om lokalisering etter møte med kommunene. Vi har også hatt møte med skognæringen. Jeg har stor forståelse for bekymringen som skognæringen har for framtida for tømmerhavna.

Vi har i samtale med Lier kommune oppfordret de til å bidra til at kommunen fortsetter å gi dispensasjon fra arealformålet som gir tømmerhavna mulighet for drift ikke bare til 2022, men også mot 2029 i påvente av ny lokalisering. Lier kommune har tidligere sagt seg villig til å forlenge denne dispensasjonen.

Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan finne veien videre. Jeg ønsker ikke nå å forskuttere prosessen. Det er åpenbart at vi tverrpolitisk, både regionalt og lokalt, må jobbe sammen om å løse dette. Samtidig må vi fortsatt samarbeide tett med skognæringen, og LO og NHO i det videre.

Jeg utelukker ikke at vi igjen må løfte dette til nasjonale myndigheter. Det er viktig at vi bidrar til verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og sikrer arbeidsplasser i både vårt eget fylke og i skognæringen og industrien som bruker skogen som råvareleverandør.

En ny lokalisering må etablere trygge og langsiktige rammebetingelser for næringen, samtidig som samfunnskostnadene knyttet til transport må reduseres mest mulig. Derfor var arbeidet i tidligere Buskerud fylkeskommune opptatt av å peke på den beste lokaliseringen for en ny tømmerhavn, der både økonomiske forhold for næringen og andre samfunnshensyn ble grundig diskutert, enten det var spørsmål om byutvikling eller spørsmål om natur og miljøspørsmål.

Hurtigbåtruter på Oslofjorden

39/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Ruter og hurtigbåtruter i Oslofjorden

Nummer: 39/2021

 

 

Dato innsendt: 09.04.2021

Dato besvart: 19.04.2021

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett.

I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet:

I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten.

Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?
 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?
 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?
 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Spørsmål

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett. I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet: I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten. Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

Spørsmål 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?

Svar:

Viken fylkeskommune er ikke direkte inne i anbudsprosessene til Ruter. Vi styrer Ruter via eierstrategi og vedtekter, og tjenestekjøpet via leveranseavtalen.

Spørsmål 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?

Svar:

Ruter er i forprosjektfasen for anbudet. Der er det gitt føringer om størst mulig fleksibilitet innenfor de økonomiske rammene som er mulig

Spørsmål 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?

Svar:

Viken fylkeskommune har gjennom leveranseavtalen gitt Ruter i oppdrag å vurdere Fornebu som et kollektivknutepunkt for mulige fergeruter for fremkommelighet. I denne sammenheng må det gjøres mer detaljerte analyser av markedet generelt, og konkurranseflaten mellom båt og privatbil i denne korridoren spesielt. Oppdraget skal besvares i løpet av 2021.

Spørsmål 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar:

Hurtigbåt 2024 ligger som bestilling i leveranseavtalen til Ruter der strekning SlemmestadVollen- Aker brygge skal erstattes av utslippsfri båt. Viken har fortløpende blitt oppdatert om Ruters forstudie for anskaffelse av hurtigbåt. Det har særlig vært knyttet til valg av energiform, der hydrogen ble vurdert som interessant, men ikke realiserbart for å ha fartøyet på fjorden innen 2024. Gjennom arbeidet med verbalpunkt 41 for 2020 har Ruters portefølje blitt vurdert mht. områder for helt nye strekninger for fergetrafikk og forlengelse eller økt frekvens på eksisterende ruter. Det ble her lagt til grunn å se på strekninger med høye innbyggertall med lav kapasitet på land og potensiale for økt mobilitet. Vestsiden av indre Oslofjord med mulighetene for å se på nye løsninger via Fornebu som kollektivknutepunkt ble prioritert, og er gitt oppdrag gjennom leveranseavtalen til Ruter for 2021, jf. beskrivelsen i punkt 3.

Se saken på www.viken.no

Hurtigbåtruter på Oslofjorden

39/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Ruter og hurtigbåtruter i Oslofjorden

Nummer: 39/2021

 

Dato innsendt: 09.04.2021

Dato besvart: 19.04.2021

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett.

I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet:

I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten.

Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?
 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?
 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?
 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Les svaret her.