Skoleskyss i Viken – fylkestinget 17. juni 2021

Ny regional tømmerhavn

45/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om regional plan for lokalisering av framtidas tømmerhavn

Nummer: 45/2021

Dato innsendt: 20.04.2021

Dato besvart: 03.05.2021

Skognæringen, NHO og LO har vært tydelige på at de forventer at myndighetene bidrar med langsiktig og forutsigbar tilrettelegging for verdiskaping på trevirke, blant annet gjennom tilgang til god og effektiv infrastruktur for transport.

Skognæringen står for en betydelig verdiskaping i Viken og det er tung industriell satsing med fokus på tømmer som råstoff i fylket vårt. Det er et betydelig potensial for økt verdiskaping på tømmerstokken i fremtiden forutsatt nødvendig tilrettelegging. I et klima, miljø- og sysselsettingsperspektiv bør tilrettelegging for økt verdiskaping på tømmerstokken være et høyt prioritert område for Viken fylkeskommune.

Lierstranda tømmerhavn har en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder. Denne kapasiteten står i fare for å bortfalle som følge av at Lier kommune har planer om å etablere deler av den såkalte Fjordbyen på det arealet som i dag brukes til tømmerhavn.

Berørte næringsinteresser er naturligvis utålmodige når det gjelder en avklaring på denne usikre situasjonen, og en sak vedrørende regional plan for lokalisering av tømmerhavn i DrammensOslofjorden var en av de siste sakene som ble behandlet i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune før fylkessammenslåingen 01.01.2020.

Mine spørsmål til fylkesrådet i sakens anledning er:

  1. Hva har fylkesrådet gjort for å følge opp intensjonene i saken fra Buskerud fylkeskommune vedrørende en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- / Oslofjorden?
  2. Har fylkesrådet planer om nye initiativ i sakens anledning?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim

Lierstranda tømmerhavn er viktig for skognæringen. Her skipes tømmer fra skog som vokser i hele 70 kommuner på Østlandet. Som Ødegården peker på har Lier kommune planer om etablering av Fjordbyen etter at de fikk godkjent endret arealbruk ved vedtak av kommuneplanens arealdel i Miljøverndepartementet i 2013.

Buskerud fylkesting initierte et regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/ Oslofjorden i 2018. I arbeidet med den regionale planen ble tre lokaliteter utredet. Dette var Holmen i Drammen, Juve i daværende Svelvik kommune og Storsand i Hurum. Utredningene falt ned på tre alternative løsninger:

  • Alternativ 1: Holmen i Drammen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2a: Juve i Svelvik, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2b: Juve, i samspill med Holmen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn

Dette arbeidet ble ikke sluttført av Buskerud fylkeskommune i 2019 og fylkesutvalget i Buskerud gjorde et anmodningsvedtak om at Viken fylkeskommune tok opp igjen planarbeidet. Buskerud fylkeskommune var ikke regional planmyndighet for den aktuelle lokasjonen i Svelvik på det tidspunktet. Samtidig virket lokaliseringsspørsmålet fastlåst ved at ingen ønsket lokalisering av tømmerhavn i sin kommune. Dette gjorde at den regionale planen ikke ble sluttført.

Sammen med fylkesråd for samferdsel har jeg hatt møte med politisk ledelse i både Drammen og Lier kommuner. Jeg opplever ikke at vi er nær et svar på løsning om lokalisering etter møte med kommunene. Vi har også hatt møte med skognæringen. Jeg har stor forståelse for bekymringen som skognæringen har for framtida for tømmerhavna.

Vi har i samtale med Lier kommune oppfordret de til å bidra til at kommunen fortsetter å gi dispensasjon fra arealformålet som gir tømmerhavna mulighet for drift ikke bare til 2022, men også mot 2029 i påvente av ny lokalisering. Lier kommune har tidligere sagt seg villig til å forlenge denne dispensasjonen.

Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan finne veien videre. Jeg ønsker ikke nå å forskuttere prosessen. Det er åpenbart at vi tverrpolitisk, både regionalt og lokalt, må jobbe sammen om å løse dette. Samtidig må vi fortsatt samarbeide tett med skognæringen, og LO og NHO i det videre.

Jeg utelukker ikke at vi igjen må løfte dette til nasjonale myndigheter. Det er viktig at vi bidrar til verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og sikrer arbeidsplasser i både vårt eget fylke og i skognæringen og industrien som bruker skogen som råvareleverandør.

En ny lokalisering må etablere trygge og langsiktige rammebetingelser for næringen, samtidig som samfunnskostnadene knyttet til transport må reduseres mest mulig. Derfor var arbeidet i tidligere Buskerud fylkeskommune opptatt av å peke på den beste lokaliseringen for en ny tømmerhavn, der både økonomiske forhold for næringen og andre samfunnshensyn ble grundig diskutert, enten det var spørsmål om byutvikling eller spørsmål om natur og miljøspørsmål.

Landskytterstevnet / Revidert økonomiplan

PS 40/19 Revidert økonomiplan

Behandling i fylkestinget - 20.06.2019

På vegne av samarbeidspartiene Ap, MDG, Sp, SV og V fremmet jeg, Bjørn Tore Ødegården (Ap) slikt tilleggsforslag som ble vedtatt. (se webTV her, se saksdokumenter og protokoll her)

Tilleggspunkter til fylkesutvalgets innstilling tas inn som punkt 8 – 16, rådmannens forslag til punkt 8 tas inn som punkt 17. og oppdateres i henhold til forutsetningene i punkt 8 – 16.:

8. Fylkestinget presiserer at ikke budsjetterte merinntekter (fra staten) som følge av elevtallsvekst ved Fagskolen Tinius Olsen forutsettes tilbakeført skolens bufferfond. 

9. Fylkestinget endrer vilkårene for tilskudd innen Istandsettingsprogram for museumsbygg slik at inntil 80 % av kostnadene for tiltak kan dekkes gjennom tildelte midler. Endringen gjelder også allerede innvilgede søknader.

10. Fylkestinget ber hovedutvalgene å gjennomgå tidligere innvilgede, ikke effektuerte tilskuddsmidler innenfor utvalgets ansvarsområde. Hovedutvalgene delegeres myndighet til evt. omdisponering av ubrukte midler og endring av tildelingsvilkår der utvalget ser dette hensiktsmessig.

11. Fylkestinget avsetter kr 250 000,- til utredning av bygningsmessige tilpasninger for å kunne etablere et godt kantine/fellesområde for elever og ansatte på Ål videregående skole. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

12. Fylkestinget styrker “Hent meg” prosjektet med kr 250 000,- for å sikre gjennomføringen av pilotprosjektet Hallingdal. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

13. Fylkestinget ber hovedutvalget for samferdselssektoren synliggjøre konsekvensene av mulig bortfall av belønningsmidler fra staten, forutsatt brukt på kollektivsatsing i Drammen. Særlig ønskes synliggjort konsekvenser for rutetilbud og elektrifisering av bussparken, og mulige alternative løsninger som kan opprettholde tilbudet og fremdriften i elektrifiseringsprosessen selv om belønningsmidlene forsvinner.

14. Fylkestinget ønsker at Tollbugata i Drammen fra Blichsgate til Strømsø torg blir en gågate og ber om at fylkesrådmann umiddelbart innleder dialog med Statens vegvesen og Drammen kommune for å etablere nødvendig skilting og sperringer. 

15. Fylkestinget registrerer at veiarbeid langs Svelvikveien trekker ut i tid og ber om at fylkesrådmann umiddelbart innleder dialog med Statens vegvesen og Drammen kommune for å etablere nødvendige midlertidige tiltak som gjør situasjonen for gående og syklende trygg som f.eks. å sette ned fartsgrense til 30 km på de mest trafikkfarlige strekningene.

16. Fylkestinget bevilger kr 300 000,- til Kongsberg Skytterlag / Numedal Skyttersamlag til prosjektering og planlegging av landsskytterstevnet i 2024. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto.

Fylkestinget bevilger ytterligere kr 1 000 000,- til gjennomføring av landsskytterstevnet i 2024 under forutsetning at arrangementet inngår som en del av feiringen av Kongsbergs 400 års jubileum, og at Kongsberg kommune støtter arrangementet med tilsvarende beløp. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Beløpet avsettes bundet fond og utbetales umiddelbart etter tildeling av arrangementet. Tildeles arrangementet annen arrangør overføres beløpet ordinært driftsfond. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto.

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet

Spørretimespørsmål Buskerudbypakke 2

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om Buskerudbypakke2:

10.04.2019 Er fylkesordføreren enig med meg i at Buskerudbypakke2, med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i Drammens Tidende i dag, antagelig må betraktes som et dødt og avsluttet prosjekt?

Er fylkesordføreren enig med meg i at det snarest mulig må iverksettes prosesser for å finne alternative løsninger som sikrer en hensiktsmessig kobling mellom E134 og E18 som gjør at øst – vest trafikken kan løses utenfor Drammen by?

Hvordan ser fylkesordføreren for seg at fylkestinget skal få belyst denne nye situasjonen rundt Buskerudbysamarbeidet slik at fylkestinget kan få fattet nye nødvendige vedtak? 

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet