Viken overtar veilys fra kommunene og moderniserer fylkesveilysene for 171 mill.

Fylkestinget har nå vedtatt komite for samferdsels innstilling om å overta kommunale veilys langs fylkesveiene, samt å gjennomføre en storstilt modernisering av lyspunktene langs hele fylkesveinettet. 171 millioner kroner skal brukes til oppgraderingstiltak.

Dette er en veldig godt vedtak, som rydder opp i ansvarsforhold og fordeling av kostnader, og sørger for bedre veibelysning langs fylkesveiene. Vi får også på plass smartere og mer energieffektive belysning langs fylkesveiene.

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Etter forslag fra undertegnede på vegne av en enstemmig Komite for samfredsel vedtok fylkestinget i Viken at det skal settes inn utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024. Eksisterende båter skal bygges om med ny og innovativ batteriteknologi.

Fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet fortsette arbeidet med å realisere utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024, etter alternativ 1b. Det forutsetter også at båtene/kaianleggene er universelt utformet. Fylkestinget legger til grunn at alternativ 1b med batteribytte er alternativet som gir best mulighet for å skalere opp båttilbudet med flere avganger og på sikt flere anløpssteder. Dersom rutetilbudet i fremtiden blir på tvers av fylkesgrenser skal kostnaden deles på de involverte fylkene.

2. Fylkestinget finansierer hurtigbåttilbudet ved behandlingen av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Komite for samferdsel 01.06.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 27/22    Godkjenning av protokoll

PS 28/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 29/22    Spørretime

PS 30/22    Utslippsfrie hurtigbåter Oslofjorden

PS 31/22    Pris- og betalingsmodell for kollektivtrafikk

PS 32/22    Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesveier

PS 33/22    Organisering av kollektivtransport i oslo og Viken og vurdering av konsulentrapport

PS 34/22    Grunnerverv Fornebubanen Orientering om kommende avtaleskjønn

PS 35/22    E16 Kongsvingervegen økt garantierklæring

PS 36/22    Omklassifisering av ny fv 285 Asdøla bru med tofeltsvei

PS 37/22    Oppfølging av konseptvalgutredning kollektivtrafikk Nedre Romerike

PS 38/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 39/22    Eventuelt

Komite for samferdsel 21.04.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 22/22 Godkjenning av protokoll

PS 23/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 24/22 Orientering om utviklingen i Fornebubanen – prosjektet

PS 25/22 Orientering om Oslopakke 3-forhandlingene

PS 26/22 Orientering om fylkesrådets oppfølging av fylkestingets vedtak i

sak 39/2022 vedrørende utslippsfri hurtigbåttilbud

Komite for samferdsel 09.03.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 11/22    Godkjenning av protokoll

PS 12/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 13/22    Spørretime

PS 14/22    Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy

PS 15/22    Orientering om arbeid med utslippsfri hurtigbåt

PS 16/22    Lillestrøm kommune Omklassifisering Fv 169 Fjellsrud Stensrud

PS 17/22    Endelig fastsetting av takst- og rabattsystem for E16 Eggemoen

– Olum

PS 18/22    Faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale for Buskerudbyen

PS 19/22    Tilskudd 2022 videreføring av stans i innkreving sideveg E6 Kolomoen-Moelv

PS 20/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 21/22    Eventuelt

2

Komite for samferdsel 26.01.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak fra orinteringen fra TØI og Ruter. Videoopptak fra møtet. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

Orienteringer:

 Transportøkonomisk institutt presenterer TØI rapport 1868/2022 Fremtidig

organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken

 Ruter AS orienterer om sitt arbeid med utslippsfri kollektivtransport

PS 1/22 Godkjenning av protokoll

PS 2/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 3/22 Spørretime

PS 4/22 Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025

PS 5/22 Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene

PS 6/22 Bypakke Nedre Glomma fase 2

PS 7/22 Omklassifisering av Garderveien fv 279 – Lillestrøm kommune

PS 8/22 Plan for utslippsfri kollektivtrafikk i Viken innen 2028

PS 9/22 Innbyggerforslag om fylkesvei 349 Tomb–Karlshus i Råde

kommune – gang- og sykkelvei

PS 10/22 Eventuelt

3

Skoleskyss i Viken – fylkestinget 17. juni 2021

Ny regional tømmerhavn

45/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om regional plan for lokalisering av framtidas tømmerhavn

Nummer: 45/2021

Dato innsendt: 20.04.2021

Dato besvart: 03.05.2021

Skognæringen, NHO og LO har vært tydelige på at de forventer at myndighetene bidrar med langsiktig og forutsigbar tilrettelegging for verdiskaping på trevirke, blant annet gjennom tilgang til god og effektiv infrastruktur for transport.

Skognæringen står for en betydelig verdiskaping i Viken og det er tung industriell satsing med fokus på tømmer som råstoff i fylket vårt. Det er et betydelig potensial for økt verdiskaping på tømmerstokken i fremtiden forutsatt nødvendig tilrettelegging. I et klima, miljø- og sysselsettingsperspektiv bør tilrettelegging for økt verdiskaping på tømmerstokken være et høyt prioritert område for Viken fylkeskommune.

Lierstranda tømmerhavn har en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder. Denne kapasiteten står i fare for å bortfalle som følge av at Lier kommune har planer om å etablere deler av den såkalte Fjordbyen på det arealet som i dag brukes til tømmerhavn.

Berørte næringsinteresser er naturligvis utålmodige når det gjelder en avklaring på denne usikre situasjonen, og en sak vedrørende regional plan for lokalisering av tømmerhavn i DrammensOslofjorden var en av de siste sakene som ble behandlet i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune før fylkessammenslåingen 01.01.2020.

Mine spørsmål til fylkesrådet i sakens anledning er:

  1. Hva har fylkesrådet gjort for å følge opp intensjonene i saken fra Buskerud fylkeskommune vedrørende en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- / Oslofjorden?
  2. Har fylkesrådet planer om nye initiativ i sakens anledning?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim

Lierstranda tømmerhavn er viktig for skognæringen. Her skipes tømmer fra skog som vokser i hele 70 kommuner på Østlandet. Som Ødegården peker på har Lier kommune planer om etablering av Fjordbyen etter at de fikk godkjent endret arealbruk ved vedtak av kommuneplanens arealdel i Miljøverndepartementet i 2013.

Buskerud fylkesting initierte et regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/ Oslofjorden i 2018. I arbeidet med den regionale planen ble tre lokaliteter utredet. Dette var Holmen i Drammen, Juve i daværende Svelvik kommune og Storsand i Hurum. Utredningene falt ned på tre alternative løsninger:

  • Alternativ 1: Holmen i Drammen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2a: Juve i Svelvik, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2b: Juve, i samspill med Holmen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn

Dette arbeidet ble ikke sluttført av Buskerud fylkeskommune i 2019 og fylkesutvalget i Buskerud gjorde et anmodningsvedtak om at Viken fylkeskommune tok opp igjen planarbeidet. Buskerud fylkeskommune var ikke regional planmyndighet for den aktuelle lokasjonen i Svelvik på det tidspunktet. Samtidig virket lokaliseringsspørsmålet fastlåst ved at ingen ønsket lokalisering av tømmerhavn i sin kommune. Dette gjorde at den regionale planen ikke ble sluttført.

Sammen med fylkesråd for samferdsel har jeg hatt møte med politisk ledelse i både Drammen og Lier kommuner. Jeg opplever ikke at vi er nær et svar på løsning om lokalisering etter møte med kommunene. Vi har også hatt møte med skognæringen. Jeg har stor forståelse for bekymringen som skognæringen har for framtida for tømmerhavna.

Vi har i samtale med Lier kommune oppfordret de til å bidra til at kommunen fortsetter å gi dispensasjon fra arealformålet som gir tømmerhavna mulighet for drift ikke bare til 2022, men også mot 2029 i påvente av ny lokalisering. Lier kommune har tidligere sagt seg villig til å forlenge denne dispensasjonen.

Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan finne veien videre. Jeg ønsker ikke nå å forskuttere prosessen. Det er åpenbart at vi tverrpolitisk, både regionalt og lokalt, må jobbe sammen om å løse dette. Samtidig må vi fortsatt samarbeide tett med skognæringen, og LO og NHO i det videre.

Jeg utelukker ikke at vi igjen må løfte dette til nasjonale myndigheter. Det er viktig at vi bidrar til verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og sikrer arbeidsplasser i både vårt eget fylke og i skognæringen og industrien som bruker skogen som råvareleverandør.

En ny lokalisering må etablere trygge og langsiktige rammebetingelser for næringen, samtidig som samfunnskostnadene knyttet til transport må reduseres mest mulig. Derfor var arbeidet i tidligere Buskerud fylkeskommune opptatt av å peke på den beste lokaliseringen for en ny tømmerhavn, der både økonomiske forhold for næringen og andre samfunnshensyn ble grundig diskutert, enten det var spørsmål om byutvikling eller spørsmål om natur og miljøspørsmål.