Skoleskyss på Nesodden

1/2020 – Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om skoleskyss

  • Nummer: 1/2020
  • Dato innsendt: 28.01.2020
  • Dato besvart: 25.02.2020

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om skoleskyss

Ber om svar på følgende spørsmål: Hvordan vurderer fylkesrådet de skoleskyssutfordringer som beskrives i under vedrørende skoleelever som bor på Nesodden og som går på Ski VGS? Ber om at henvendelsen registreres og besvares som skriftlig spørsmål fra meg til fylkesrådet.

Henvendelse fra innbygger

Skoleskyssen fra Nesodden til videregående skoler må bli bedre Vår datter startet på Ski videregående skole høsten 2019. Denne skolen er en av skolene Nesodden kommune sokner til. Da det ikke finnes valgmuligheter innen (…) på Nesodden var det fint at dette tilbudet fantes på Ski.

Det vi har opplevd denne høsten er at det er en helt umenneskelig reisevei dit. Vi fant ut etter jul at da hun har over 15 timers reisevei gir det ifølge retningslinjene rett til et tilpasset transporttilbud. Vi fikk innvilget dette hos Ruter men hun ligger fortsatt på akkurat denne grensen og bruker 15 timer hver uke å komme seg til og fra skolen det er 3 timer pr dag.

Hun trives veldig godt og vil gjerne fortsette, men vi som foreldre ser ei jente som blir helt utslitt av pendlevegen. Ingen voksne hadde akseptert dette. Derfor føler vi at vi som foreldre må tale på hennes og andre ungdommers vegne.

Kollektivtilbudet for oss voksne som jobber i nabofylket, Oslo er supert, men der kommer Nesoddelevene bakerst i køen på de offentlige skolene. For ungdommen som skal utdanne seg og ønsker seg et bredere tilbud enn det som finnes på Nesodden, er transportordningene elendige. Dette kan vel ikke Viken (eller Nesodden kommune) være bekjent av? Hvem skulle tro at det på sentrale Østlandet i praksis er stor forskjell på utdanningstilbudet avhengig av hvor man bor? Skoleskyssen må bli langt bedre enn det dagens reiseregulativ legger opp til.

Nesten ingen fra Nesodden benytter seg av tilbudet på Ski på grunn av reiseveien. I år var hun den eneste fra Nesodden. Vi har hørt om mange ungdommer som ønsker seg dit men som ikke kan velge det på grunn manglende skoleskysstilbud.

At et tilbud om skoleskyss kommer raskt på plass er også viktig med tanke på de som skal søke videregående skoler nå om ikke lenge. De trenger å vite at det er muligheter for å pendle til Ski videregående. Dette er viktig både for de elevene som alt sliter seg ut med den lange pendlevegen og for at de ungdommene fra Nesodden som skal søke nå.

At ungdommene kan bli opplyst om at det finnes skoleskyss som gjør det mulig å gå på Ski videregående.

Vi håper på en rask tilbakemelding!

Svar fra Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk

Representanten Ødegården har spurt om hvordan fylkesrådet vurderer utfordringene med skoleskyss for elever som bor på Nesodden og går på Ski videregående skole.

Busstilbudet mellom Nesoddens østside og Ski er basert på busslinje 561 fra Fjordvangen til Dyrløkke og linje 510 videre til Ski. Reisetiden er temmelig nøyaktig en time, pluss gangtid til og fra holdeplass i begge ender. Om morgenen er det avgang fra Fjordvangen 06:38, 07:08, 07:28 og 09:08. Fra holdeplassene i Ski sentrum er det mellom 10 og 15 minutter å gå til skolen. Hjemreisen følger samme reisevei med linje 510 fra Ski skole til Dyrløkke. Derfra linje 561 med ankomst Fjordvangen 1 time 6 minutter etter avreise fra Ski. Det finnes også andre reisemuligheter på strekningen, både via Sjøskogen og via Oslo, men disse tar noe lengre tid og medfører flere bytter enn ved reiser via Dyrløkke.

All kollektivtrafikk på Nesodden er lagt opp for å korrespondere med båt på Nesoddtangen. For linjer som fortsetter mot Ås og Ski er det lagt opp til korrespondanse med tog. Korrespondansene styrer rutetidene i området. Ruter forsøker så langt som mulig å samordne skoleskyssen med det ordinære kollektivtilbudet. Linjene fra Nesoddens vest- og østside samles på Dyrløkke. Fra Dyrløkke er det hyppige forbindelser videre mot Drøbak sentrum, Vinterbro, Ski og Ås. For elever til Vestby er det satt opp egen skolebuss fra Dyrløkke.

Utgangspunkt for utøvelse av retten til gratis skoleskyss er at elevene skal følge ordinær kollektivtransport og ha en akseptabel reisetid. I Akershus har beregningen av reisetid også vært koblet opp mot en lokal retningslinje som tilsier at reise- og ventetid i løpet av en uke ikke skal overstige 15 timer. Noen elever fra Nesodden overstiger denne grensen. Dette skyldes varierende start- og sluttider med ventetid på skolen, lang reisevei med buss, og/eller gangavstand til holdeplass. Elever som på denne måten får over 15 timers ukentlig reisetid innvilges spesialskyss på hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole. Flere elever fra skolene i Ski er innvilget spesialskyss med minibuss eller drosje mellom Sjøskogen og Ski. Mellom Sjøskogen og Nesodden går busslinje 570.

Fylkesrådet jobber med forslag til felles retningslinjer for skoleskyss i Viken. Forslaget skal sikre at elever som trenger det får et akseptabelt skysstilbud til skolen, samtidig som skysstilbudet skal ivareta klimahensyn og god transportøkonomi. Fram til nye retningslinjer er vedtatt er det de tre tidligere fylkeskommunenes retningslinjer som gjelder. Elever eller foresatte som opplever at tilbudet de har fått ikke gir akseptabel reisetid bør kontakte kollektivselskapet og eventuelt klage på vedtaket.

Vennlig hilsen
Kristoffer Robin Haug,
fylkesråd for kollektivtrafikk