Ekstra midler til Fagskolen Tinius Olsen

PS 18/19 Disponering av regnskapsresultat 2018 for Buskerud fylkeskommune

Behandling i fylkestinget - 24.04.2019

På vegne av samarbeidspartiene Ap, MDG, Sp, SV og V fremmet jeg, Bjørn Tore Ødegården (Ap) slikt tilleggsforslag som ble vedtatt. (se webTV her, se saksdokumenter og protokoll her)

5. Utdanningssektoren tilføres 4,5 mill. kroner til inndekking av ekstraordinære lønnskostnader knyttet til opprydding i avklart og avviklet avtalestridig arbeidstidsavtale ved Kongsberg videregående skole. Beløpet dekkes ved bruk av ordinært driftsfond.

6. Buskerud fylkeskommune er opptatt av å ivareta sine forpliktelser som fagskoleeier og vedtatte politiske målsettinger knyttet til fagskoleaktiviteten. Som følge av gjeldende finansieringsordning for fagskolene er det nødvendig med fylkeskommunal forskuttering av driftsutgifter som følge av elevtallsvekst, i påvente av statens refusjoner for gjennomførte utdanningsløp.

Med bakgrunn i hyggelige utfordringer knyttet til stor elevpågang, og behov for avklaringer av forutsigbare vilkår for fagskolens aktivitet inn mot ny organisering i nye Viken fylkeskommune, avsettes 10 mill. kroner til et øremerket bufferfond for håndtering av elevtallsendringer ved Fagskolen Tinius Olsen. Beløpet dekkes ved bruk av ordinært driftsfond.

Fylkesrådmannen bes snarest, og senest til fremlegg av neste tertialrapport utrede om denne avsetningen til bufferfond er tilstrekkelig, og avklare hvordan et slikt bufferfond kan administreres.

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet

Spørretimespørsmål Buskerudbypakke 2

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om Buskerudbypakke2:

10.04.2019 Er fylkesordføreren enig med meg i at Buskerudbypakke2, med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i Drammens Tidende i dag, antagelig må betraktes som et dødt og avsluttet prosjekt?

Er fylkesordføreren enig med meg i at det snarest mulig må iverksettes prosesser for å finne alternative løsninger som sikrer en hensiktsmessig kobling mellom E134 og E18 som gjør at øst – vest trafikken kan løses utenfor Drammen by?

Hvordan ser fylkesordføreren for seg at fylkestinget skal få belyst denne nye situasjonen rundt Buskerudbysamarbeidet slik at fylkestinget kan få fattet nye nødvendige vedtak? 

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet