Landskytterstevnet / Revidert økonomiplan

PS 40/19 Revidert økonomiplan

Behandling i fylkestinget - 20.06.2019

På vegne av samarbeidspartiene Ap, MDG, Sp, SV og V fremmet jeg, Bjørn Tore Ødegården (Ap) slikt tilleggsforslag som ble vedtatt. (se webTV her, se saksdokumenter og protokoll her)

Tilleggspunkter til fylkesutvalgets innstilling tas inn som punkt 8 – 16, rådmannens forslag til punkt 8 tas inn som punkt 17. og oppdateres i henhold til forutsetningene i punkt 8 – 16.:

8. Fylkestinget presiserer at ikke budsjetterte merinntekter (fra staten) som følge av elevtallsvekst ved Fagskolen Tinius Olsen forutsettes tilbakeført skolens bufferfond. 

9. Fylkestinget endrer vilkårene for tilskudd innen Istandsettingsprogram for museumsbygg slik at inntil 80 % av kostnadene for tiltak kan dekkes gjennom tildelte midler. Endringen gjelder også allerede innvilgede søknader.

10. Fylkestinget ber hovedutvalgene å gjennomgå tidligere innvilgede, ikke effektuerte tilskuddsmidler innenfor utvalgets ansvarsområde. Hovedutvalgene delegeres myndighet til evt. omdisponering av ubrukte midler og endring av tildelingsvilkår der utvalget ser dette hensiktsmessig.

11. Fylkestinget avsetter kr 250 000,- til utredning av bygningsmessige tilpasninger for å kunne etablere et godt kantine/fellesområde for elever og ansatte på Ål videregående skole. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

12. Fylkestinget styrker “Hent meg” prosjektet med kr 250 000,- for å sikre gjennomføringen av pilotprosjektet Hallingdal. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

13. Fylkestinget ber hovedutvalget for samferdselssektoren synliggjøre konsekvensene av mulig bortfall av belønningsmidler fra staten, forutsatt brukt på kollektivsatsing i Drammen. Særlig ønskes synliggjort konsekvenser for rutetilbud og elektrifisering av bussparken, og mulige alternative løsninger som kan opprettholde tilbudet og fremdriften i elektrifiseringsprosessen selv om belønningsmidlene forsvinner.

14. Fylkestinget ønsker at Tollbugata i Drammen fra Blichsgate til Strømsø torg blir en gågate og ber om at fylkesrådmann umiddelbart innleder dialog med Statens vegvesen og Drammen kommune for å etablere nødvendig skilting og sperringer. 

15. Fylkestinget registrerer at veiarbeid langs Svelvikveien trekker ut i tid og ber om at fylkesrådmann umiddelbart innleder dialog med Statens vegvesen og Drammen kommune for å etablere nødvendige midlertidige tiltak som gjør situasjonen for gående og syklende trygg som f.eks. å sette ned fartsgrense til 30 km på de mest trafikkfarlige strekningene.

16. Fylkestinget bevilger kr 300 000,- til Kongsberg Skytterlag / Numedal Skyttersamlag til prosjektering og planlegging av landsskytterstevnet i 2024. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto.

Fylkestinget bevilger ytterligere kr 1 000 000,- til gjennomføring av landsskytterstevnet i 2024 under forutsetning at arrangementet inngår som en del av feiringen av Kongsbergs 400 års jubileum, og at Kongsberg kommune støtter arrangementet med tilsvarende beløp. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto. Beløpet avsettes bundet fond og utbetales umiddelbart etter tildeling av arrangementet. Tildeles arrangementet annen arrangør overføres beløpet ordinært driftsfond. Beløpet dekkes over fylkesutvalgets disposisjonskonto.

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet

Spørretimespørsmål Buskerudbypakke 2

Bjørn Tore Ødegården stilte spørsmål om Buskerudbypakke2:

10.04.2019 Er fylkesordføreren enig med meg i at Buskerudbypakke2, med bakgrunn i opplysningene som fremkommer i Drammens Tidende i dag, antagelig må betraktes som et dødt og avsluttet prosjekt?

Er fylkesordføreren enig med meg i at det snarest mulig må iverksettes prosesser for å finne alternative løsninger som sikrer en hensiktsmessig kobling mellom E134 og E18 som gjør at øst – vest trafikken kan løses utenfor Drammen by?

Hvordan ser fylkesordføreren for seg at fylkestinget skal få belyst denne nye situasjonen rundt Buskerudbysamarbeidet slik at fylkestinget kan få fattet nye nødvendige vedtak? 

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil

Bjørn Tore Ødegården

fylkespolitiker - Arbeiderpartiet