Gangvei i Rollag

14/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om forsering av gangveiutbygging i Rollag kommune

  • Nummer: 14/2021
  • Dato innsendt: 26.01.2021
  • Dato besvart: 02.02.2021

Juli 2019 hadde undertegnede og fylkesordfører gleden av å være med samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rollag for å tildele kommunen den gjeve prisen Årets trafikksikkerhetskommune 2020. Prisen på 1 mill. kroner skal brukes til trafikksikkerhetstiltak.

I dialog med lokale folkevalgte har jeg blitt utfordret til å bidra til noen avklaringer rundt mulig bruk av prispenger. Rollag og Veggli Arbeiderparti er ivrige etter å komme videre med nye konkrete trafikksikkerhetstiltak i kommunen, og mener at forsering av gangveitiltak på fylkesvei mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen er et av de viktigste tiltakene kommunen kan iverksette nå. Slik jeg har forstått saken er dette et prioritert gangveitiltak, men penger til realisering ligger noe frem i tid fra Viken fylkeskommunes side. En forskuttering av utgifter til reguleringsplanarbeid og grunnervervsprosess fra kommunens side vil derfor bidra til at selve byggingen kan starte langt raskere, på det tidspunkt fylkeskommunen har budsjettert midler til tiltaket.

Nevnte gangveiutbygging er jo primært et fylkeskommunalt ansvar, men i gamle Buskerud fylkeskommune ble det ved flere anledninger inngått forskutteringsavtaler mellom vertskommune og fylkeskommune for forsering av viktige samferdselstiltak. Dette prosjektet, en prioritert gangvei langs en fylkesvei, bør etter min mening være kvalifisert for en tilsvarende avtale med Viken fylkeskommune, om kommunen ønsker det, og i det omfang kommunen har økonomiske muskler til å bære en forskuttering.

Mine spørsmål til fylkesråden blir derfor:

Hva er status for gangveiutbygging langs FV2794 på strekningen Veggli kirke og Kjemhushaugen?

Vil fylkesrådet se positivt på en henvendelse fra Rollag kommune vedrørende avtale om forskuttering av utgifter til gangvei mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen slik at gangveien kan bygges raskere?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Gang- og sykkelvei langs fv. 2794 er ikke prioritert i Handlingsprogram samferdsel 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Det pågår ikke planlegging, og det foreligger heller ikke plan for gang- og sykkelvei på den nevnte strekningen.

Buskerud fylkeskommune har for en del år tilbake inngått forskotteringsavtaler med kommuner for å utbedre fylkesveistrekninger, eller bygge gang- og sykkelveier. Buskerud fylkeskommune hadde en restriktiv holdning til forskotteringer, og i Fylkesvegstrategi 2014- 2023 var det nedfelt kriterier for forskottering. Kriteriene sier blant annet at prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være i samsvar med overordnede målsettinger som er fastsatt av fylkeskommunen, og skal fortrinnsvis gi en vinn-vinn- situasjon for både kommunen og fylkeskommunen. Det har ikke vært vanlig å forskottere planleggingsmidler.

Rådsområde samferdsel jobber nå med handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. I den forbindelse er det bedt om innspill på utfordringer fra kommuneregionene. Innspill fra kommunene vil sammen med Vikens egne oversikter bli vurdert og prioritert opp mot mål og satsingsområder. Forslag til handlingsprogram sendes på høring i juni 2021, og vil bli vedtatt av fylkestinget i desember 2021.

Med bakgrunn i den pågående prosessen med handlingsprogrammet mener fylkesrådet det ikke er riktig å forskottere planleggingsmidler til gangvei langs fv. 2794 mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen nå. Prosjektet vil bli vurdert på lik linje med andre behov for gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet i Viken i utarbeidelsen av handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.