Komite for samferdsel 26.01.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak fra orinteringen fra TØI og Ruter. Videoopptak fra møtet. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

Orienteringer:

 Transportøkonomisk institutt presenterer TØI rapport 1868/2022 Fremtidig

organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken

 Ruter AS orienterer om sitt arbeid med utslippsfri kollektivtransport

PS 1/22 Godkjenning av protokoll

PS 2/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 3/22 Spørretime

PS 4/22 Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025

PS 5/22 Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene

PS 6/22 Bypakke Nedre Glomma fase 2

PS 7/22 Omklassifisering av Garderveien fv 279 – Lillestrøm kommune

PS 8/22 Plan for utslippsfri kollektivtrafikk i Viken innen 2028

PS 9/22 Innbyggerforslag om fylkesvei 349 Tomb–Karlshus i Råde

kommune – gang- og sykkelvei

PS 10/22 Eventuelt

3