Ny regional tømmerhavn

45/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om regional plan for lokalisering av framtidas tømmerhavn

Nummer: 45/2021

Dato innsendt: 20.04.2021

Dato besvart: 03.05.2021

Skognæringen, NHO og LO har vært tydelige på at de forventer at myndighetene bidrar med langsiktig og forutsigbar tilrettelegging for verdiskaping på trevirke, blant annet gjennom tilgang til god og effektiv infrastruktur for transport.

Skognæringen står for en betydelig verdiskaping i Viken og det er tung industriell satsing med fokus på tømmer som råstoff i fylket vårt. Det er et betydelig potensial for økt verdiskaping på tømmerstokken i fremtiden forutsatt nødvendig tilrettelegging. I et klima, miljø- og sysselsettingsperspektiv bør tilrettelegging for økt verdiskaping på tømmerstokken være et høyt prioritert område for Viken fylkeskommune.

Lierstranda tømmerhavn har en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder. Denne kapasiteten står i fare for å bortfalle som følge av at Lier kommune har planer om å etablere deler av den såkalte Fjordbyen på det arealet som i dag brukes til tømmerhavn.

Berørte næringsinteresser er naturligvis utålmodige når det gjelder en avklaring på denne usikre situasjonen, og en sak vedrørende regional plan for lokalisering av tømmerhavn i DrammensOslofjorden var en av de siste sakene som ble behandlet i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune før fylkessammenslåingen 01.01.2020.

Mine spørsmål til fylkesrådet i sakens anledning er:

  1. Hva har fylkesrådet gjort for å følge opp intensjonene i saken fra Buskerud fylkeskommune vedrørende en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- / Oslofjorden?
  2. Har fylkesrådet planer om nye initiativ i sakens anledning?

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beate Tvinnereim

Lierstranda tømmerhavn er viktig for skognæringen. Her skipes tømmer fra skog som vokser i hele 70 kommuner på Østlandet. Som Ødegården peker på har Lier kommune planer om etablering av Fjordbyen etter at de fikk godkjent endret arealbruk ved vedtak av kommuneplanens arealdel i Miljøverndepartementet i 2013.

Buskerud fylkesting initierte et regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/ Oslofjorden i 2018. I arbeidet med den regionale planen ble tre lokaliteter utredet. Dette var Holmen i Drammen, Juve i daværende Svelvik kommune og Storsand i Hurum. Utredningene falt ned på tre alternative løsninger:

  • Alternativ 1: Holmen i Drammen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2a: Juve i Svelvik, blir varig løsning for å få tømmeret over havn
  • Alternativ 2b: Juve, i samspill med Holmen, blir varig løsning for å få tømmeret over havn

Dette arbeidet ble ikke sluttført av Buskerud fylkeskommune i 2019 og fylkesutvalget i Buskerud gjorde et anmodningsvedtak om at Viken fylkeskommune tok opp igjen planarbeidet. Buskerud fylkeskommune var ikke regional planmyndighet for den aktuelle lokasjonen i Svelvik på det tidspunktet. Samtidig virket lokaliseringsspørsmålet fastlåst ved at ingen ønsket lokalisering av tømmerhavn i sin kommune. Dette gjorde at den regionale planen ikke ble sluttført.

Sammen med fylkesråd for samferdsel har jeg hatt møte med politisk ledelse i både Drammen og Lier kommuner. Jeg opplever ikke at vi er nær et svar på løsning om lokalisering etter møte med kommunene. Vi har også hatt møte med skognæringen. Jeg har stor forståelse for bekymringen som skognæringen har for framtida for tømmerhavna.

Vi har i samtale med Lier kommune oppfordret de til å bidra til at kommunen fortsetter å gi dispensasjon fra arealformålet som gir tømmerhavna mulighet for drift ikke bare til 2022, men også mot 2029 i påvente av ny lokalisering. Lier kommune har tidligere sagt seg villig til å forlenge denne dispensasjonen.

Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan finne veien videre. Jeg ønsker ikke nå å forskuttere prosessen. Det er åpenbart at vi tverrpolitisk, både regionalt og lokalt, må jobbe sammen om å løse dette. Samtidig må vi fortsatt samarbeide tett med skognæringen, og LO og NHO i det videre.

Jeg utelukker ikke at vi igjen må løfte dette til nasjonale myndigheter. Det er viktig at vi bidrar til verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og sikrer arbeidsplasser i både vårt eget fylke og i skognæringen og industrien som bruker skogen som råvareleverandør.

En ny lokalisering må etablere trygge og langsiktige rammebetingelser for næringen, samtidig som samfunnskostnadene knyttet til transport må reduseres mest mulig. Derfor var arbeidet i tidligere Buskerud fylkeskommune opptatt av å peke på den beste lokaliseringen for en ny tømmerhavn, der både økonomiske forhold for næringen og andre samfunnshensyn ble grundig diskutert, enten det var spørsmål om byutvikling eller spørsmål om natur og miljøspørsmål.

Oppdrag utført (og i dag svinget jeg Viken – klubba igjen, antagelig for siste gang :)

Oppdrag utført (og i dag svinget jeg Viken – klubba igjen, antagelig for siste gang :)

Bjørn Tore Ødegården Bjørn Tore Ødegården, fylkeshuset Sarpsborg, 29.08.2019

Oppdrag utført!

I dag ble det satt punktum for en rar prosess. Fellesnemda og partssammensatt utvalg for etablering av Viken fylkeskommune hadde sine siste ordinære møter før innbyggerne i det nye “monsterfylket” går til valgurnene og velger tidenes første fylkesting i Viken.

Som fungerende leder i partssammensatt utvalg svinget jeg møtelederklubba til Viken i dagens møte. Viken Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat Roger Ryberg hadde nok gjerne sett at jeg puttet klubba i sekken og overrakte den til han, men jeg håper han i stedet får den klubba av velgerne gjennom deres stemmegivning ved fylkestingsvalget 9. september. Roger er en god og erfaren kandidat, som vil bli en flott fylkesordfører for det nye storfylket.

Oppdraget som en av Buskeruds representanter i fellesnemda og som nestleder i partssammensatt utvalg har vært en krevende, spennende og ikke minst lærerik politisk reise!

Vi ville jo ikke Viken fylke vi i Arbeiderpartiet. Verken i Stortinget eller i fylkestingene. Men når stortingsflertallet ( H, Frp, V og Krf ) ved gjentatte anledninger stadfestet vedtaket om tvangssammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud fylker, mot innbyggernes og fylkestingenes vilje og anbefaling, var jeg ikke i tvil om at det var min fordømte plikt å stille opp for å bidra til Viken fylkeskommune blir så bra som mulig. ( Og bedre enn hva jeg fryktet og advarte mot i debatten om regionreformen. )

I partssammensatt utvalg møtes representanter for de ansattes organisasjoner, administrativ ledelse og politisk ledelse for å drøfte saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Og jeg kan love dere at det er mange slike “forhold” å tenke på og drøfte når tre fylker skal smeltes sammen med tvang!

Gjennom intense drøftinger samlet fellesnemda seg ganske raskt om en raus ordning der de ansattes organisasjoner ble imøtekommet med betydelige ressurser til å oppbemanne sin deltagelse i omstillingsarbeidet. Det var et klokt valg.

For i dag kunne partssammensatt utvalg oppsummere den mest omfattende omstillingsprosessen i kommunal sektor (målt i berørte ansatte). Ord og formuleringer som, god prosess, god dialog, fleksibilitet og effektivitet, god samhandling med prosjektorganisasjonen var formuleringer som gikk igjen i det formelle og uformelle ordskiftet mellom de ansattes representanter, administrasjonen og politisk ledelse. 

Hvem hadde trodd det når vi var i startblokkene, jeg tenker blant annet tilbake til tidligere møter på Kongsberg og Fornebu tidlig i prosessen? Ikke jeg i hvertfall.

Så i fellesnemdas møte følte jeg behov for å gi uttrykk for at denne reisen, en ekstremt krevende omstillingsprosess, tvunget igjennom av Stortinget, så langt har gått overraskende godt. Fordi alle involverte, ansatte, ansattes organisasjoner, samarbeidspartnere, administrasjon og politisk ledelse (tverrpolitisk) har lagt sjela si i å gjøre det beste ut av situasjonen. Å gjennomføre ferden i åpen og tett dialog, med respekt og tanken om at alle vil det beste for innbyggerne og de ansatte som blir berørt av prosessen.

I fellesnemda benyttet jeg anledningen til å berømme de ansattes organisasjoner, og verneombudene for utvist egnasjement og grundig arbeid inn mot partssammensatt utvalg. Jeg benyttet også anledningen til å berømme hovedprosjektleder og hans team, for den fantastiske innsatsen de har lagt ned så langt i arbeidet med å tvangssmelte tre fylkeskommuner inn i en ny felles form. Det er imponerende hvordan man har klart å skape en positiv samhandlingskultur med de ansatte.

Sammen har vi fått norgeshistoriens største organisasjonsendringsprosjekt i kommunal sektor på skinner. Alle har vært med. Også vi som ikke ville Viken. Så gjenstår det å se om det nye fylkestinget tar Viken fylkeskommune i en retning som gjør de advarslene og den skepsisen vi Viken – motstanderne har hatt mot monsterfylket til skamme. En god forsikring mot skuffelse og for suksess er å bruke Viken Arbeiderpartis stemmeseddel ved fylkestingsvalget 🙂