Hurtigbåtruter på Oslofjorden

39/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Ruter og hurtigbåtruter i Oslofjorden

Nummer: 39/2021

 

 

Dato innsendt: 09.04.2021

Dato besvart: 19.04.2021

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett.

I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet:

I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten.

Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?
 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?
 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?
 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Spørsmål

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett. I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet: I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten. Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

Spørsmål 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?

Svar:

Viken fylkeskommune er ikke direkte inne i anbudsprosessene til Ruter. Vi styrer Ruter via eierstrategi og vedtekter, og tjenestekjøpet via leveranseavtalen.

Spørsmål 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?

Svar:

Ruter er i forprosjektfasen for anbudet. Der er det gitt føringer om størst mulig fleksibilitet innenfor de økonomiske rammene som er mulig

Spørsmål 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?

Svar:

Viken fylkeskommune har gjennom leveranseavtalen gitt Ruter i oppdrag å vurdere Fornebu som et kollektivknutepunkt for mulige fergeruter for fremkommelighet. I denne sammenheng må det gjøres mer detaljerte analyser av markedet generelt, og konkurranseflaten mellom båt og privatbil i denne korridoren spesielt. Oppdraget skal besvares i løpet av 2021.

Spørsmål 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar:

Hurtigbåt 2024 ligger som bestilling i leveranseavtalen til Ruter der strekning SlemmestadVollen- Aker brygge skal erstattes av utslippsfri båt. Viken har fortløpende blitt oppdatert om Ruters forstudie for anskaffelse av hurtigbåt. Det har særlig vært knyttet til valg av energiform, der hydrogen ble vurdert som interessant, men ikke realiserbart for å ha fartøyet på fjorden innen 2024. Gjennom arbeidet med verbalpunkt 41 for 2020 har Ruters portefølje blitt vurdert mht. områder for helt nye strekninger for fergetrafikk og forlengelse eller økt frekvens på eksisterende ruter. Det ble her lagt til grunn å se på strekninger med høye innbyggertall med lav kapasitet på land og potensiale for økt mobilitet. Vestsiden av indre Oslofjord med mulighetene for å se på nye løsninger via Fornebu som kollektivknutepunkt ble prioritert, og er gitt oppdrag gjennom leveranseavtalen til Ruter for 2021, jf. beskrivelsen i punkt 3.

Se saken på www.viken.no

Hurtigbåtruter på Oslofjorden

39/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Ruter og hurtigbåtruter i Oslofjorden

Nummer: 39/2021

 

Dato innsendt: 09.04.2021

Dato besvart: 19.04.2021

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett.

I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet:

I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten.

Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?
 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?
 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?
 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Les svaret her.

Gangvei i Rollag

14/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (AP) om forsering av gangveiutbygging i Rollag kommune

 • Nummer: 14/2021
 • Dato innsendt: 26.01.2021
 • Dato besvart: 02.02.2021

Juli 2019 hadde undertegnede og fylkesordfører gleden av å være med samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rollag for å tildele kommunen den gjeve prisen Årets trafikksikkerhetskommune 2020. Prisen på 1 mill. kroner skal brukes til trafikksikkerhetstiltak.

I dialog med lokale folkevalgte har jeg blitt utfordret til å bidra til noen avklaringer rundt mulig bruk av prispenger. Rollag og Veggli Arbeiderparti er ivrige etter å komme videre med nye konkrete trafikksikkerhetstiltak i kommunen, og mener at forsering av gangveitiltak på fylkesvei mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen er et av de viktigste tiltakene kommunen kan iverksette nå. Slik jeg har forstått saken er dette et prioritert gangveitiltak, men penger til realisering ligger noe frem i tid fra Viken fylkeskommunes side. En forskuttering av utgifter til reguleringsplanarbeid og grunnervervsprosess fra kommunens side vil derfor bidra til at selve byggingen kan starte langt raskere, på det tidspunkt fylkeskommunen har budsjettert midler til tiltaket.

Nevnte gangveiutbygging er jo primært et fylkeskommunalt ansvar, men i gamle Buskerud fylkeskommune ble det ved flere anledninger inngått forskutteringsavtaler mellom vertskommune og fylkeskommune for forsering av viktige samferdselstiltak. Dette prosjektet, en prioritert gangvei langs en fylkesvei, bør etter min mening være kvalifisert for en tilsvarende avtale med Viken fylkeskommune, om kommunen ønsker det, og i det omfang kommunen har økonomiske muskler til å bære en forskuttering.

Mine spørsmål til fylkesråden blir derfor:

Hva er status for gangveiutbygging langs FV2794 på strekningen Veggli kirke og Kjemhushaugen?

Vil fylkesrådet se positivt på en henvendelse fra Rollag kommune vedrørende avtale om forskuttering av utgifter til gangvei mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen slik at gangveien kan bygges raskere?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Gang- og sykkelvei langs fv. 2794 er ikke prioritert i Handlingsprogram samferdsel 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Det pågår ikke planlegging, og det foreligger heller ikke plan for gang- og sykkelvei på den nevnte strekningen.

Buskerud fylkeskommune har for en del år tilbake inngått forskotteringsavtaler med kommuner for å utbedre fylkesveistrekninger, eller bygge gang- og sykkelveier. Buskerud fylkeskommune hadde en restriktiv holdning til forskotteringer, og i Fylkesvegstrategi 2014- 2023 var det nedfelt kriterier for forskottering. Kriteriene sier blant annet at prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være i samsvar med overordnede målsettinger som er fastsatt av fylkeskommunen, og skal fortrinnsvis gi en vinn-vinn- situasjon for både kommunen og fylkeskommunen. Det har ikke vært vanlig å forskottere planleggingsmidler.

Rådsområde samferdsel jobber nå med handlingsprogram for samferdsel 2022-2025. I den forbindelse er det bedt om innspill på utfordringer fra kommuneregionene. Innspill fra kommunene vil sammen med Vikens egne oversikter bli vurdert og prioritert opp mot mål og satsingsområder. Forslag til handlingsprogram sendes på høring i juni 2021, og vil bli vedtatt av fylkestinget i desember 2021.

Med bakgrunn i den pågående prosessen med handlingsprogrammet mener fylkesrådet det ikke er riktig å forskottere planleggingsmidler til gangvei langs fv. 2794 mellom Veggli kirke og Kjemhushaugen nå. Prosjektet vil bli vurdert på lik linje med andre behov for gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet i Viken i utarbeidelsen av handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.

Ekspressbussrute – Feiring

55/2020 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om busstilbud – innstilte ekspressruter

 • Nummer: 55/2020
 • Dato innsendt: 20.10.2020
 • Dato besvart: 02.11.2020

Koronapandemien har gitt store og mangfoldige utfordringer for de reisende og aktørene i kollektivtrafikken i Viken. Som følge av redusert etterspørsel, eksempelvis for reiser til Gardermoen flyplass, er flere ekspressbussruter rammet av reduksjoner og innstillinger. Dette medfører at enkelte områder som kun har hatt ekspressbusstilbud nå står helt uten busstilbud med de utfordringer det medfører for berørte innbygger.

Gjennom henvendelse fra Eidsvoll Arbeiderparti er jeg gjort oppmerksom på situasjonen for innbyggerne i Feiring som står uten busstilbud etter at ekspressbussene som betjente området nå er innstilt. I den forbindelse ønsker jeg å få kartlagt situasjonen knyttet til innstilte og reduserte ekspressbussruter i Viken, og muligheter for å avhjelpe situasjonen for de som er rammet av innstilte bussruter.

Konkret ønsker jeg en oversikt over :

 • Områder i Viken som kun betjenes av ekspressbussaktører.
 • Områder i Viken som betjenes av ekspressbussaktører hvor fylkeskommunen har et samarbeid med operatøren om tilbudet.
 • Områder i Viken som nå står uten busstilbud, eller med redusert busstilbud som følge av innstilte ekspressbussruter på grunn av endret etterspørsel som følge av koronapandemien.

Videre ønsker jeg svar på hvilke tiltak fylkesrådet ser for seg at Viken fylkeskommune kan iverksette sammen med aktuelle ekspressbussoperatører, eller på annen måte, for å avhjelpe situasjonen for de innbyggerne som nå er rammet av innstilte ekspressbussruter.

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

1. Konkret ønsker jeg en oversikt over:

A. Områder i Viken som kun betjenes av ekspressbussaktører

Svar: Fylkesråden er ikke kjent med at det er områder i Viken som kun betjenes med ekspressbuss. Det er imidlertid enkelte strekninger som betjenes med både tog og ekspressbuss parallelt, for eksempel strekningene Hallingdal – Oslo og Kongsberg – Oslo. Flybussen (Askeladden) Hønefoss – Oslo Lufthavn har blitt kjørt kommersielt, men er for tiden midlertidig stengt.

B. Områder i Viken som betjenes av ekspressbussaktører hvor fylkeskommunen har et samarbeid med operatøren om tilbudet

Svar: Kollektivselskapene har noe samarbeid med ekspressbussaktører i dag:

 • Brakar har et samarbeid med Vy Buss (Meheia- Kongsberg), Hallingbussen (ungdomskort gjelder lokalt) og Valdresekspressen (ungdomskort). Dette handler om kjøp av noen skolereiser.
 • ØKT har et samarbeid med Vy Buss i Østfold med ekspressbuss linjene 6 og 3 på strekningen Skjærhalden-Fredrikstad-Moss mot Oslo og Sarpsborg-Moss mot Oslo med returer. ØKT kjører for øvrig også egen ekspress på strekningen Mysen-Oslo med samme regularitet som før Korona.
 • Ruter har et billettsamarbeid med Flybussens linje FB2 og FB5. Ruter hadde inntil nylig et samarbeid Vy ekspressbuss via Feiring, jfr. eget svar fra fylkesråden på annet spørsmål nylig.

C. Områder i Viken som nå står uten busstilbud, eller med redusert busstilbud som følge av innstilte ekspressbussruter på grunn av endret etterspørsel som følge av koronapandemien.

Svar: Kollektivselskapene vurderer løpende om endringer i ekspressbusstilbudet vil påvirke samarbeidet selskapene har i dag. Det samlede tilbudet til de reisende blir endret som følge av færre ruter med ekspressbuss, men som nevnt i svar på spørsmål 1A er dette i hovedsak parallelle ruter med tog som gir et tilbud på strekningen. Ruter vurderer tilbudet til Feiring i lys av ekspressbussruten som nå er lagt ned, jfr. eget svar fra fylkesråden på annet spørsmål nylig.

2. Videre ønsker jeg svar på hvilke tiltak fylkesrådet ser for seg at Viken fylkeskommune kan iverksette sammen med aktuelle ekspressbussoperatører, eller på annen måte, for å avhjelpe situasjonen for de innbyggerne som nå er rammet av innstilte ekspressbussruter.

Svar: Ekspressbussene er fylkeskryssende, og har ofte et annet markedsgrunnlag enn de fylkeskommunale kollektivselskapene. Fylkesråden har hatt dialog med Ruter om tilbudet til Feiring. Det ville vært utfordrende for fylkeskommunen å eventuelt skulle gitt kompensasjon til kommersielle busselskap når våre kollektivselskap selv har behov for kompensasjon, og staten har kompensasjonsordninger også for ekspressbusser. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 er det foreslått å bevilge 100 mill. kroner for å støtte kommersielle buss- og båtruter. Fylkesråden ser derfor ikke at det per i dag er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak som skal erstatte eller supplere den statlige støtteordningen for ekspressbusser. Nedgangen i antall reiser på ekspressbusser parallelt med toget vil ikke være grunnlag for å finansiere opp parallelt ekspressbuss-tilbud. Ekspressbusstilbudet har liten lokal funksjon som ikke kan dekkes av tog eller lokale busser.