39/2021 Skriftlig spørsmål til fylkesrådet fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) om Ruter og hurtigbåtruter i Oslofjorden

Nummer: 39/2021

 

 

Dato innsendt: 09.04.2021

Dato besvart: 19.04.2021

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett.

I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet:

I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten.

Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

  1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?
  2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?
  3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?
  4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes

Spørsmål

Fylkestinget i Viken har gjennom vedtatt samferdselsstrategi for Viken fylkeskommune og i høringsuttalelser til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 pekt på viktigheten av at vannveiene må utnyttes bedre med miljøvennlige byferger og hurtigbåter med god tilknytning til øvrig landbasert kollektivnett. I Samferdselsstrategi 2022-2033, vedtatt av fylkestinget 18.12.2020 heter det blant annet: I planprosesser og i utvikling av transportløsninger skal vi legge vekt på transportløsninger på vannveiene som kan avlaste eksisterende samferdselsinfrastruktur, komplettere denne og bedre fremkommeligheten. Økt satsing på vannveiene som transportåre krever at kollektivselskapene våre får tydelige oppdrag. I forbindelse med at Ruter er i ferd med å tilrettelegge nytt anbud for anskaffelse av hurtigbåttjenester på Oslofjorden har jeg følgende spørsmål:

Spørsmål 1. Hvordan har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere vært involvert i Ruters arbeid med rammene for nytt anbud for båttransport i Oslofjorden?

Svar:

Viken fylkeskommune er ikke direkte inne i anbudsprosessene til Ruter. Vi styrer Ruter via eierstrategi og vedtekter, og tjenestekjøpet via leveranseavtalen.

Spørsmål 2. Kan fylkesrådet bekrefte at anbudet fra Ruter blir utformet på en måte som sikrer nødvendig fleksibilitet for ønsket utvikling av kollektivtransporten på fjorden underveis i kontraktsperioden?

Svar:

Ruter er i forprosjektfasen for anbudet. Der er det gitt føringer om størst mulig fleksibilitet innenfor de økonomiske rammene som er mulig

Spørsmål 3. Hvilke føringer har Oslo kommune og Viken fylkeskommune som eiere og oppdragsgivere gitt Ruter vedrørende etablering og utvikling av Fornebu som viktig kollektivknutepunkt mellom båt og bane?

Svar:

Viken fylkeskommune har gjennom leveranseavtalen gitt Ruter i oppdrag å vurdere Fornebu som et kollektivknutepunkt for mulige fergeruter for fremkommelighet. I denne sammenheng må det gjøres mer detaljerte analyser av markedet generelt, og konkurranseflaten mellom båt og privatbil i denne korridoren spesielt. Oppdraget skal besvares i løpet av 2021.

Spørsmål 4. Hvilke føringer har Viken fylkeskommune som eier og oppdragsgiver gitt Ruter vedrørende utvikling av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden?

Svar:

Hurtigbåt 2024 ligger som bestilling i leveranseavtalen til Ruter der strekning SlemmestadVollen- Aker brygge skal erstattes av utslippsfri båt. Viken har fortløpende blitt oppdatert om Ruters forstudie for anskaffelse av hurtigbåt. Det har særlig vært knyttet til valg av energiform, der hydrogen ble vurdert som interessant, men ikke realiserbart for å ha fartøyet på fjorden innen 2024. Gjennom arbeidet med verbalpunkt 41 for 2020 har Ruters portefølje blitt vurdert mht. områder for helt nye strekninger for fergetrafikk og forlengelse eller økt frekvens på eksisterende ruter. Det ble her lagt til grunn å se på strekninger med høye innbyggertall med lav kapasitet på land og potensiale for økt mobilitet. Vestsiden av indre Oslofjord med mulighetene for å se på nye løsninger via Fornebu som kollektivknutepunkt ble prioritert, og er gitt oppdrag gjennom leveranseavtalen til Ruter for 2021, jf. beskrivelsen i punkt 3.

Se saken på www.viken.no