Bjørn Tore Ødegården

Ap, Sp, MDG og SV presenterer i dag en politiske plattform for historiens første fylkesråd i Viken.  Et dokument som er tydelig rødt, grønt, og bra for hele Viken. 

 

Viken er en kunstig konstruksjon for utøvelse av politikk innen de fleste av fylkeskommunens ansvarsområder. Tre fylker med betydelige kultur og interesseforskjeller blir ett fra 2020 som følge av at H, Frp, Krf og V trosset folkeviljen og Ap sine representanter i fylkesting og storting og slo sammen Akershus, Buskerud, Østfold. 

 

Vi i Ap ville ikke Viken. Men vi vil Viken vel. Fylkesrådets politiske plattform består av 25 sider med offensiv politikk for bærekraftig vekst og positiv utvikling i hele det nye storfylket. Kongsberg og Numedals interesser er etter min vurdering godt ivaretatt. 

 

Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Samarbeid med arbeidslivet blinkes ut som en av de viktigste satsingsområdene. Det betyr at den suksessrike Buskerudmodellen for samarbeid med arbeidslivet for tilpasse yrkesfagutdanningen til arbeidslivets behov, og den vellykkede Kongsbergmodellen for tett samarbeid mellom arbeidsliv og videregående skole om læringsarenaer ute i bedrift blir viktige inspirasjonskilder for fylkesrådets arbeid. 

 

Framtida til Numedal videregående skole er lys som følge av at det rødgrønne fylkesrådet vil satse på en desentralisert skolestruktur. Elevene skal sikres arbeidsro gjennom nærskoleprinsippet, en gjennomføringsgaranti, og trygghet for lærlingeplass. Fagskolen Tinius Olsen går en spennende tid i møte når fagskoletilbudet aktivt skal utvikles videre i tett samhandling med arbeidslivet.

 

Fylkeskommunen vil være Kongsbergindustriens beste venn som døråpner og tilrettelegger.  Fylkesrådet vil i samarbeid med næringslivet, fagbevegelsen, kommunene, frivilligheten og andre gode krefter som ønsker å drive utviklingen fremover legge til rette for flere grønne arbeidsplasser, og sikre at arealene i Viken forvaltes på en måte som ikke bygger ned natur eller matjord. Fylkesrådet vil som følge av dette bidra til å stoppe vindturbinparkområdet som er foreslått lokalisert i Kongsberg.

 

Fylkesrådet vil satse på gode vilkår for  frivilligheten, kultur- og opplevelsesnæringen slik at reiseliv, tilhøringhet og attraktivitet styrkes. 

 

Fylkesrådet vil ha et ordnet arbeidsliv. Det skal utvikles en «Vikenmodell» for innkjøp og anbud, med krav til faste ansettelser, krav om faglærte håndverkere, lærlinger, færre ledd med underleverandører og andre krav om åpenhet og innsyn.

Krafteiersakpet i Viken skal ikke privatiseres, og energiselskapene skal utvikles til fellesskapets beste.

Tannhelsetjenesten skal tilby desentraliserte tjenester i hele fylket. Det skal gjennomføres forsøk der tannhelsetjenesten har ambulerende tilbud i kommuner uten fast tannlegekontor og med lange reiseavstander.

Fylkesrådet ser det som et politisk ansvar å organisere kollektivtransporten, og er helt tydelig på at buss, ferge, bane og andre deler av offentlig kommunikasjon som fylkeskommunen rår over, skal være i fellesskapets eie. Raskest mulig skal det etablere et felles billettsystem for Viken og Oslo. 

Fylkesrådet vil bidra til et skikkelig kollektiv- og samferdselstilbud i distriktene. Distriktene skal sikres et bedre taxitilbud gjennom offensiv bruk av enerettsmodell der det er ønskelig og mulig.

Fylkesrådets samarbeidsplattform er full av viktige veivalg og prioriteringer som vil påvirke hverdagen til fylkets 1,2 millioner innbyggere. Som en av to rødgrønne fylkestingsrepresentanter fra Kongsbergregionen er jeg glad for at Viken fylkeskommune skal styres i en retning, og med et verdigrunnlag som ivaretar Kongsberg og Numedals viktigste interesser i fylkespolitikken på en god måte!

 

Bjørn Tore Ødegården

fylkestingsrepresentant, Viken Arbeiderparti

Plattformen i sin helhet publiseres på www.viken.arbeiderpartiet.no 01.10.2019