Nå bygger vi nye Buskerud fylkeskommune! 

Nå bygger vi nye Buskerud fylkeskommune! 

Stortinget vedtok 14. juni at Viken fylke skal deles og at det skal opprettes tre nye fylker, Akershus, Buskerud og Østfold, gjeldende fra 01.01.2024.  Vedtaket er i tråd med Buskerud Arbeiderpartis ønske og årsmøtevedtak i saken. 

Fylkespartiet er allerede godt i gang med programarbeidet for nye Buskerud.  

Vi i fylkestingsgruppa og geografisk utvalg Buskerud jobber nå hardt og målrettet for at nye Buskerud skal være organisatorisk rigget og bemannet for å kunne gjennomføre god rødgrønn politikk fra 01.01.2024. Samtidig samarbeider vi bredt med de andre partiene i Buskerud for å sikre Buskeruds interesser i “skilsmissen”. 

I geografisk utvalg Buskerud har Arbeiderpartiets representanter stor motivasjon og god tro på at vi skal lykkes med å bygge nye Buskerud på og rundt den positive politiske kulturen vi opplevde at gamle Buskerud hadde.  

Delingsprosessen går veldig raskt. Det er kort tid fra saker fremmes fra fylkesrådet til fylkestinget skal gjøre endelige vedtak. Det stiller store krav til at vi fra Buskerud Arbeiderparti klarer å være skikkelig “på” i alle delingssakene slik at Buskeruds interesser blir ivaretatt. I dette arbeidet trenger vi godt samarbeid og gode hjelpere.  

Medlemmer, folkevalgte, organisasjonsledd og ikke minst fagbevegelsen oppfordres til å ha lav terskel for å komme med innspill og informasjon om smått og stort i delingsprosessen direkte til oss geografisk utvalg slik at vi kan få gjort en best mulig jobb. Innspill som sendes bjorno@viken.no blir delt i gruppas teamskanal og vil bli fulgt opp på beste måte. 

De som er interessert i vite mer om arbeidet med nye Buskerud finner mye og informasjon i teksten under, og lenker til nettsteder som oppdateres fortløpende.

På vegne av fylkestingsrepresentantene fra Buskerud og partigruppa i «geografisk utvalg Buskerud» ønsker jeg alle partikamerater en riktig god sommer!  

Med vennlig hilsen

Bjørn Tore Ødegården,gruppeleder 

—————————————————— 

Av de viktigste sakene vi har landet så langt i arbeidet med nye Buskerud kan nevnes: 

 • Opprettelsen av geografiske utvalg for Akershus, Buskerud og Østfold.  Arbeidet er godt i gang. Det er god stemning og optimisme i gruppa vår som består av Bjørn Tore Ødegården, Anne Kristin Hov Hilleren, Erik Kaupang, Merete Gandrud, Mons Ivar Mjelde, Marte Ødegården, Steinar Berthelsen, og Eli Svarverud. Ståle Sørensen og Signe Ramson Høie er vara. Hva som skjer i utvalget finner dere her: møteplan og saksdokumenter her. 
 • Opprettelsen av partssammensatt utvalg PSU, (Administrasjonsutvalg) der tillitsvalgte for de over 12 000 ansatte, vernetjenesten og folkevalgte møtes for formell partsbehandling av sakene som skal til fylkestinget vedørende opprettelsen av nye Akershus, Buskerud og Østfold. Arbeiderpartiet har 2 av 7 politiske representanter, Cecilie Agnalt fra Østfold og Bjørn Tore Ødegården fra. Buskerud. Ødegården er leder av PSU. Hva som skjer i PSU finner dere her: møteplan og saksdokumenter her. 

 • Opprettelsen av ansettelsesutvalg for rekruttering av prosjektleder / fylkeskommunedirektør i nye Buskerud fylkeskommune. Ansettelsesutvalget har tre medlemmer. Tore O. Hansen og Christina Mørkved fra Høyre og Bjørn Tore Ødegården fra Ap. I tillegg møter Tonje Kristensen Ap i utvalget som tiltredende representant fra fylkesrådet. Stillingen lyses ut i disse dager, ansettelse vil skje høsten 2022. Den som ansettes blir administrativ prosjektleder for etableringen av nye Buskerud frem til 31.12.2023, og fylkeskommunedirektør fra 01.01.2024.  

 • Valg av styringsform og størrelse på fylkestinget i nye Buskerud fylkeskommune. Den nye fylkeskommunen vil i tråd med Buskerud Arbeiderpartis ønske styres etter formannskapsmodellen, slik også gamle Buskerud fylkeskommune ble styrt. Antallet fylkestingsrepresentanter blir 47.  

Her deler Viken fylkeskommune fortløpende informasjon om etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold: https://viken.no/om-fylkeskommunen/etablering-av-nye-fylkeskommuner/  

Viken overtar veilys fra kommunene og moderniserer fylkesveilysene for 171 mill.

Fylkestinget har nå vedtatt komite for samferdsels innstilling om å overta kommunale veilys langs fylkesveiene, samt å gjennomføre en storstilt modernisering av lyspunktene langs hele fylkesveinettet. 171 millioner kroner skal brukes til oppgraderingstiltak.

Dette er en veldig godt vedtak, som rydder opp i ansvarsforhold og fordeling av kostnader, og sørger for bedre veibelysning langs fylkesveiene. Vi får også på plass smartere og mer energieffektive belysning langs fylkesveiene.

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Nå blir det elektriske hurtigbåter i 2024

Etter forslag fra undertegnede på vegne av en enstemmig Komite for samfredsel vedtok fylkestinget i Viken at det skal settes inn utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024. Eksisterende båter skal bygges om med ny og innovativ batteriteknologi.

Fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet fortsette arbeidet med å realisere utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden i 2024, etter alternativ 1b. Det forutsetter også at båtene/kaianleggene er universelt utformet. Fylkestinget legger til grunn at alternativ 1b med batteribytte er alternativet som gir best mulighet for å skalere opp båttilbudet med flere avganger og på sikt flere anløpssteder. Dersom rutetilbudet i fremtiden blir på tvers av fylkesgrenser skal kostnaden deles på de involverte fylkene.

2. Fylkestinget finansierer hurtigbåttilbudet ved behandlingen av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Komite for samferdsel 01.06.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 27/22    Godkjenning av protokoll

PS 28/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 29/22    Spørretime

PS 30/22    Utslippsfrie hurtigbåter Oslofjorden

PS 31/22    Pris- og betalingsmodell for kollektivtrafikk

PS 32/22    Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesveier

PS 33/22    Organisering av kollektivtransport i oslo og Viken og vurdering av konsulentrapport

PS 34/22    Grunnerverv Fornebubanen Orientering om kommende avtaleskjønn

PS 35/22    E16 Kongsvingervegen økt garantierklæring

PS 36/22    Omklassifisering av ny fv 285 Asdøla bru med tofeltsvei

PS 37/22    Oppfølging av konseptvalgutredning kollektivtrafikk Nedre Romerike

PS 38/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 39/22    Eventuelt

Nå lager vi program for Nye Buskerud

Nå lager vi program for Nye Buskerud

Bjørn Tore Ødegården

Hva er viktig for deg i nye Buskerud?  På nettsiden dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode, dette er en fin måte og komme med innspill til programarbeidet i Buskerud Arbeiderparti.

Etableringen av Buskerud Fylke er en stor jobb. Med nytt partiprogram skal vi egge rammene for hvordan Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye Buskerud. Programkomiteen består av:

 • Leder – Mons- Ivar Mjelde – Ringerike
 • Tonje Kristensen – Drammen
 • Bjørn Tore Ødegården – Kongsberg
 • Anne Hov Hilleren – Øvre Eiker
 • Christian Ihlen Brunborg – Gol
 • Signe Høie – Lier
 • Gunhild Versland – Modum
 • LO – Petter Dreier
 • AUF -Johnny Ho

Bjørn Tore Ødegården leder partssamensatt utvalg for etablering av Akershus, Buskerud og Østfold

Bjørn Tore Ødegården leder partssamensatt utvalg for etablering av Akershus, Buskerud og Østfold

I fylkestingets møte på Kongsberg denne uken ble jeg valgt til å lede det partssammensatte utvalget som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom de nye fylkeskommunene og de ansatte. En omstilling som omfatter over 12 000 arbeidsforhold. I partssammensatt utvalg PSU møtes representanter for de ansatte, vernetjenesten og folkevalgte for å sikre at etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner skjer på en god måte for alle involverte.  

Komite for samferdsel 21.04.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 22/22 Godkjenning av protokoll

PS 23/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 24/22 Orientering om utviklingen i Fornebubanen – prosjektet

PS 25/22 Orientering om Oslopakke 3-forhandlingene

PS 26/22 Orientering om fylkesrådets oppfølging av fylkestingets vedtak i

sak 39/2022 vedrørende utslippsfri hurtigbåttilbud

Fylkestinget i Viken har oppnevnt utvalg for etablering nye Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget i Viken har oppnevnt utvalg for etablering nye Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget i Viken har oppnevnt geografiske utvalg for etableringen av nye Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Gegografisk utvalg Buskerud: Leder: Tore Opdal Hansen (H). Nestledere: Lavrans Kierulf (Frp) og Bjørn Tore Ødegården (Ap). 

Arbeiderpartiets representanter:

 • Bjørn Tore Ødegården, Arbeiderpartiet
 • Anne Kristin Hov Hilleren, Arbeiderpartiet
 • Erik Kaupang, Arbeiderpartiet
 • Merete Gandrud, Arbeiderpartiet
 • Mons Ivar Mjelde, Arbeiderpartiet
 • Marte G. Ødegården, Arbeiderpartiet
 • Steinar Berthelsen, Arbeiderpartiet
 • Eli Svarverud, Arbeiderpartiet

Komite for samferdsel 09.03.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

PS 11/22    Godkjenning av protokoll

PS 12/22    Referatsaker/orienteringssaker PS 13/22    Spørretime

PS 14/22    Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy

PS 15/22    Orientering om arbeid med utslippsfri hurtigbåt

PS 16/22    Lillestrøm kommune Omklassifisering Fv 169 Fjellsrud Stensrud

PS 17/22    Endelig fastsetting av takst- og rabattsystem for E16 Eggemoen

– Olum

PS 18/22    Faglig grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale for Buskerudbyen

PS 19/22    Tilskudd 2022 videreføring av stans i innkreving sideveg E6 Kolomoen-Moelv

PS 20/22    Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene PS 21/22    Eventuelt

2

Komite for samferdsel 26.01.2022

Lenke til komite for samferdsel – videopptak fra orinteringen fra TØI og Ruter. Videoopptak fra møtet. Lenke til komite for samferdsel – saksfremlegg og protokoll.

Orienteringer:

 Transportøkonomisk institutt presenterer TØI rapport 1868/2022 Fremtidig

organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken

 Ruter AS orienterer om sitt arbeid med utslippsfri kollektivtransport

PS 1/22 Godkjenning av protokoll

PS 2/22 Referatsaker/orienteringssaker

PS 3/22 Spørretime

PS 4/22 Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025

PS 5/22 Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene

PS 6/22 Bypakke Nedre Glomma fase 2

PS 7/22 Omklassifisering av Garderveien fv 279 – Lillestrøm kommune

PS 8/22 Plan for utslippsfri kollektivtrafikk i Viken innen 2028

PS 9/22 Innbyggerforslag om fylkesvei 349 Tomb–Karlshus i Råde

kommune – gang- og sykkelvei

PS 10/22 Eventuelt

3

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse?

Fra Fellesforbundet Avd. 056 Oslo og Omegn Bussarbeiderforening har jeg mottatt melding vedrørende spesialtransport i Follo – området. Fellesforbundet forteller at Ruter i forbindelse med anbud for spesialtransport i Follo-området mener at det ikke er å betrakte som virksomhetsoverdragelse når nåværende operatør Minibuss 24/7 tapte anbudet og oppdraget overføres til Oslo Taxibuss og Unibuss Tur.

Dvs. at sjåførene innenfor dette området må søke på jobbene sine på nytt. Samtidig vil passasjerer som er helt avhengige av å ha faste sjåfører å forholde seg til hver dag plutselig få en ny reisehverdag.

Dette reiser flere spørsmål om Ruter, på vegne av Viken fylkeskommune, opptrer på en måte som er innenfor gjeldende lov og innenfor det oppdraget som er gitt Ruter av Viken fylkeskommune når det gjelder anskaffelse av transporttjenester.

I den forbindelse har jeg bedt fylkesrådet i Viken fylkeskommune besvare følgende skriftlige spørsmål:

Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med gjeldende bestemmelser for virksomhetsoverdragelse (Arbeidsmiljøloven)?

Er Ruter sin håndtering av anbud for spesialtransport i Follo-området i tråd med fylkesrådets oppdrag til Ruter, og hvis ikke, hva vil fylkesrådet gjøre for å få Ruter til å opptre i tråd med fylkesrådets oppdrag?

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.

Sjåførsikkerhet og stillingsstørrelser i kollektivtrafikken

Fylkestinget i Viken vedtok 17.02.2021 den såkalte Viken-modellen med seriøsitets-bestemmelser for et anstendig arbeidsliv. Bestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi i bygg-, anlegg- og renholdsbransjen samt å fremme ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere. Seriøsitets-bestemmelsene skal også legge til rette for rekruttering til bygg- og anleggsfagene samt bedre kvalitet og produktivitet.

Den vedtatte Viken-modellen er en viktig brikke i oppfølgingen av fylkesrådets politiske plattform der det heter: Vi vil utvikle en Vikenmodell for innkjøp og anbud, og utvide den til å gjelde flere sektorer. Det skal stilles krav til faste ansettelser, krav om faglærte hånd-verkere, lærlinger, færre ledd med underleverandører og andre krav om åpenhet og innsyn.

I fylkesrådets politiske plattform heter det også at: Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som involverer partene og som lytter til de berørte når endringer skal skje. Fylkesrådet vil som hovedregel at fylkeskommunen skal lyse ut og ansette i hele, faste stillinger.

Drift av kollektivtrafikken i Viken er organisert gjennom selskapene Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk, som i henhold til konkurranseregelverket jevnlig setter rute-produksjonen ut på anbud. På denne måten er Viken fylkeskommune, gjennom selskapene som organiserer kollektivtrafikken, og de anbudsbetingelser som stilles ansvarlig for arbeidsforholdene for svært mange bussjåfører.

Undertegnede mener det er på tide å sette sterkere fokus på bussjåførenes arbeidsvilkår, og at Viken fylkeskommune gjennom sine kollektivselskaper sørger for at de anbudene som lyses ut ivaretar bussjåførenes interesser i tråd med Viken fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk.

I denne sammenhengen kan det være mange forhold som bør belyses og jobbes videre med, men jeg vi i dette spørsmålet utfordre fylkesrådet til å klarlegge særlig to områder. Stillingsstørrelser og sjåførsikkerhet.

Fra fagbevegelsen i Buskerud har jeg mottatt bekymringsmeldinger knyttet til at det innenfor de tre kollektivselskapene i Viken fylkeskommune er forskjellig praksis knyttet til anbudenes krav til sikkerhet for sjåførene i det bussmateriellet som inngår i anbuds-konkurransen.

Det uttrykkes videre sterk bekymring fra fagbevegelsens representanter når det gjelder stadig større bruk av deltidsstillinger i kollektivtrafikken, som følge av at anbudene fra kollektivselskapene ikke setter nødvendige krav til operatørene når det gjelder heltidskultur i tråd med Viken fylkeskommunes vedtatte målsettinger. Denne utviklingen er negativ for den enkelte deltidsansatte som ønsker fullt arbeid, bidrar til å svekke kvalitet og sikkerhet og ikke minst bidrar en økt deltidskultur til at det blir vanskeligere å rekruttere sjåfører.

Ulik praksis når det gjelder krav til sjåførsikkerhet og et anbudsregime som legger til rette for flere deltidssjåfører er noe Viken fylkeskommune ikke kan være bekjent av.

Med denne bakgrunn har jeg stilt fylkesrådet følgende skriftlige spørsmål:

 1. Hva er status for arbeidet med sjåførsikkerheten i kollektivtrafikken i Viken?
 2. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier stiller strenge nok krav til sjåførsikkerhet i bussmateriellet som skal benyttes?
 3. Hva vil fylkesrådet gjøre for å sikre at kollektivselskapenes anbudskriterier

Fylkesrådets svar vil bli publisert her.